Bystyreprogram 2019-2023

Sammen bygger vi sterkere fellesskap - for hele Oslo.

Raymond Johansen

Til deg som bor i Oslo

Vi har fått til mye etter fire år i byråd, men jobben er ikke ferdig. I det nye programmet fortsetter vi å satse på fellesskapet og folk i byen vår. Vi vil gi alle Oslos innbyggere like muligheter til å leve gode liv, slik at Oslo blir en by for alle.

Vårt mål er å sikre best mulig tjenester til byens innbyggere, uavhengig av hvem du er, hvor du bor eller størrelsen på lommeboka. Ressursene fellesskapet bruker på velferd bør gå til best mulig kvalitet på tjenestene. Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudspro­sesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneom­råder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle.

Alle barn i Oslo skal ha en god og trygg oppvekst. Derfor legger programmet opp til en ambisiøs satsing på barn og unge. Arbeiderpartiet vil innføre gratis kjernetid i barnehagen for alle Oslos ettåringer i neste periode og på sikt innføre gratis kjernetid for alle toåringer. Kvaliteten og bemanningen i barnehagene skal bli bedre.

Arbeiderpartiet vil ha en kunnskapsskole der vi frigjør tid til undervisning og oppfølging av den enkelte elev. Elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning må bli fulgt tettere opp de første skoleårene. Systemene for å fange opp og følge opp de som trenger ekstra faglig oppfølging i skolen skal bli bedre. Laget rundt elevene skal bli større og sterkere, blant annet gjennom en satsing på skolehelsetjenesten. Vi skal også innføre et gratis skolemåltid på alle grunnskoler.

Arbeid til alle er en av hovedsatsingene i programmet. En rekke nye tiltak skal hjelpe flere mennesker ut i jobb. Vi legger særlig vekt på å gi unge mennesker en fot innenfor arbeidslivet. Oslo-modellen har blitt gullstandarden for et trygt og anstendig arbeidsliv innenfor bygg og anlegg. Nå skal vi sette djerve mål for en like tydelig politikk i andre bransjer og arbeide for at faste ansettelser blir normen i Oslo.

Arbeiderpartiets Oslo skal være en aldersvennlig by. Trygghet i hverdagen og muligheten til å delta i aktiviteter og være sosial er avgjørende for god livskvalitet. Vi vil fortsette overgangen fra en institusjonsbasert eldreomsorg til en aktiv alderdom hvor eldre er sjef i eget liv, samtidig som vi fortsetter å styrke kvaliteten på sykehjemmene.

Vi tar styring. Oslo skal være en motor for hele landet. Derfor har vi laget en offensiv næringspolitikk som satser på nye idéer, tilrettelegger for innovasjon og digitale løsninger i offentlig sektor, og sikrer forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet. Vi har tatt grep for å gjøre det lettere for vare- og nyttetransporten i byen.

Byutvikling og boligpolitikk er avgjørende for at Oslo skal være en god by for alle. Arbeiderpartiet vil ikke overlate fremtidens Oslo til tilfeldighetene og ønsker å styre byutviklingen. Vi mener tiden har kommet for en ny kommunal boligpolitikk for å hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet.

Arbeiderpartiets Oslo skal være verdens grønneste hovedstad. Det er nødvendig med aktiv politikk for å få ned klimautslippene og gjøre luften renere. Vi vil skape nye markeder for grønne løsninger og stille stadig strengere utslippskrav til kommunens leverandører. Vi fortsetter den offensive satsingen på kollektivtransport ved å utvide kollektivtilbudet og gjøre reisetiden kortere.

Oslo skal være en inkluderende og trygg by, fri for diskriminering. Vi vil forsvare mangfoldet og verdiene som gjør Oslo til en storby. Sosial uro og kriminalitet skaper usikkerhet og svekker tilliten. Derfor vil vi iverksette en trygghetsoffensiv for byen. Vi skal satse på fellesskapet og løfte opp de som faller utenfor. Oslo skal ha plass til alle. 

Her finner du hele vårt bystyreprogram for 2019-2023:

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om Bystyreprogram 2019-2023?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker