Helse, omsorg og velferd

Våre resultater etter sju år i byråd

En helsearbeider går i sykehusgangene. Foto: Øivind Haug

Resultater etter sju år i byråd - helse, omsorg og velferd

Vi jobber for at Oslo skal være en trygg by å bo i for alle. Barn og familier som trenger støtte skal få det så tidlig som mulig. Opplevelse av ensomhet skal bli mindre og vi utjevner levekårsforskjeller. Eldre skal oppleve at det er trygt å bo hjemme så lenge de ønsker.

De siste sju årene er valgløfter blitt til virkelighet. Her kan du lese mer om våre resultater.

Helse

 • Vi har opprettet over 100 flere årsverk i skolehelsetjenesten for å styrke det helsefremmende- og sykdomsforebyggende arbeidet, men også for å styrke elevenes fysiske og psykososiale læringsmiljø.
 • Bemanningsnormen for skolehelsetjenesten har blitt oppfylt på ungdomstrinnet og i videregående skole etter 2015. Byrådet har lagt inn midler i budsjettet for 2021 slik at normen oppnås på alle barneskoler i 2021.
 • Vi styrker frisklivssentralene med 60 millioner kroner over to år. Dette gir to ekstra årsverk i hver bydel som skal bidra til å håndtere ettervirkningene av pandemien.
 • Ved å styrke tilbud og kompetanse ved frisklivsentralene kan man i større grad tilby lavterskeltilbud som selvhjelpsgrupper, kurs i hverdagsmestring, depresjonsmestring, belastningsmestring og motiverende intervju. Frisklivssentralen kan bli en lokal arena hvor deltagerne også gjennom likepersonsarbeid kan dele og lære av hverandres situasjon- og mestringsstrategier.
 • Frisklivssentralene gir i tillegg råd om kosthold, søvnvansker, risikofylt alkoholbruk og hjelp til å komme i gang med fysiske aktiviteter. Gjennom sitt totale tilbud vil frisklivssentralene bli en viktig tjeneste hvor bruker får helhetlig hjelp til å mestre fysiske og psykiske helseutfordringer etter covid-19.
 • Oslos legevakt holder til i bygg som delvis går tilbake til 1800-tallet. Vi vil gi Oslo en ny, større og bedre legevakt og utrede flere lokale helsesentre. Det første spadetaket for ny storbylegevakt på Aker ble tatt 4. mars 2020. Den nye legevakta skal åpnes i 2023 med moderne og oppdaterte lokaler på 26.000 kvadratmeter. På normaldager vil legevakta kunne behandle  ca. 1000 pasienter og ta imot 50 ambulanser i døgnet.
 • Vi har styrket lavterskel psykisk helsehjelp i Oslo med et ekstra årsverk i hver bydel og en ekstra psykolog til hvert Ung Arena og et til samarbeidet i Groruddalen. I 2021 satte vi av 116 millioner ekstra til lavterskel psykisk helsehjelp, den største kommunale satsingen noensinne. Styrkingen av lavterskel psykisk helsehjelp kommer i tillegg til at vi har styrket skolehelsetjenesten med over 100 nye årsverk.
 • Kvinner har rett til å velge om de ønsker å motta svangerskapsomsorg fra jordmor på helsestasjonene eller fastlege. Vi har økt antall årsverk til jordmødre på helsestasjonene med 150 prosent for å gjøre det mulig med tettere og bedre oppfølging både før og etter fødsel.
 • Vi har innført hjemmebesøksprogrammet Nye Familier til alle førstegangsforeldre, og alle som får barn for første gang i Norge. Det betyr at familiene får tilbud om hjemmebesøk fra helsestasjonen fra svangerskapet og etter behov inntil barnet er to år.
 • Fra 2020 til april 2021 har Oslo kommune utført omtrent to millioner koronatester i kommunal regi.  Nesten 70 % av disse er utført på Oslo kommunes egne teststasjoner. I januar 2022 testet kommunen opp mot 10.000 med PCR-test hver dag. Siden starten av 2022 til mai 2022 er det registrert nesten 100.000 selvtester. Kommunen har delt ut gratis selvtester i alle bydeler og ved knutepunkter som Oslo sentralstasjon. Helseetaten har i tillegg samarbeidet med Utdanningsetaten om massetesting av skoleelever, også for voksenopplæringen. Det har også vært samarbeid med bydeler for utprøving av spyttprøver i barnehager, i tillegg til samarbeid med Studentskipnaden i Oslo for tilbud om test til studentene.
 • Opp mot 450 personer har vært ansatt i testriggen i ulike stillingskategorier gjennom hele pandemien. Kapasiteten, fleksibiliteten og arbeidspresset har variert i takt med smittebølgene og de til enhver tid rådende nasjonale anbefalinger og påbud. På kort tid etablerte Helseetaten i Oslo kommune et sentralt smittesporingsteam for å avlaste og støtte bydelenes smittevernteam ved behov. Bydelene etablerte også raskt egne team, og utviklet disse gjennom pandemien. Flere bydeler har også samarbeidet tett med hverandre og dannet smittesporingsteam på tvers for erfaringsutveksling og dialog. Flere hundre personer har jobbet med smittesporing i bydelene i Oslo.
 • Oslo kommune etablerte en egen koronatelefon i mars 2020, som har vært åpen hver dag i over to år. Telefonen opprettet også en egen linje for informasjon om vaksinasjon i 2021, og har hatt tett kontakt med legevaktsentralen for oppfølging og henvisning. Telefonen har også hatt operatører som snakker opp mot 22 ulike språk.
 • Omlag 15 000 har benyttet Oslo kommunes karantenehotell til isolasjon eller karantene. Oslo kommune har også bistått Ullensaker (Gardemoen,) med hotellkapasitet i perioder med stor innreise. Kommunen har også hatt tett kontakt med grensepoliti ved Oslo havn for reisende med båt, og hatt testrigg ved havna i smittebølger og ved behov.
 • Oslo kommune har sørget for at det er satt over 1,5 millioner koronavaksiner i Oslo. Massevaksinering av befolkningen mot covid-19 startet for fullt i midten av januar 2021, og det er fortsatt vaksinesentre i bruk. På det meste var det 15 vaksinesentre, en i hver bydel, som sikret at befolkningen fikk vaksinene de skulle ha. Det ble også opprettet vaksinebusser som kjørte vaksinene ut til folket, blant annet til arbeidsplasser og til sårbare grupper som ikke kommer seg til vaksinesentre på egenhånd.  Per 1. mai 2022 har 90 % av befolkningen over 65 år enten fått tre eller flere vaksinedoser, eller flere vaksinedoser i kombinasjon beskyttelse fra gjennomgått smitte. Andel beskyttet av befolkningen over 12 år i Oslo er på samme tidspunkt over 93 %.
 • Oslo kommune har i tillegg også bistått andre kommuner i koronahåndteringen, blant annet Follo og andre omkringliggende. Det har vært bistand til både testing og vaksinering.

Eldre

 • Vi har i perioden 2016 til 2019 opprettet 500 flere årsverk i hjemmetjenesten. Med flere medarbeidere skal det bli mulig for flere eldre å bo hjemme lenger. Flere medarbeidere gir bedre tid til å gi hjemmesykepleie og praktisk bistand av høy kvalitet. Vi har også utvidet hjemmetjenestene med aktivitetstid, som innebærer at eldre også får hjelp til aktiviteter, for eksempel ærender, handle på butikken eller en kulturopplevelse. Nesten 1300 brukere benyttet aktivitetstid i 2019.
 • I 2020 innførte vi tillitsmodellen i hjemmetjenesten i alle bydeler. Det innebærer at mottakere av hjemmetjenesten møter faste medarbeidere de kjenner og at de ansatte får fagligheten og fleksibiliteten tilbake. På den måten får medarbeidere brukt sitt faglige skjønn for å gi brukerne en bedre og mer forutsigbar hverdag med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg?».
 • Vi har testet og tatt i bruk velferdsteknologi for å gjøre det tryggere for eldre i hverdagen, og gjøre det lettere for flere å bo hjemme lenger. I 2020 har 10 500 eldre ulike former for trygghetsalarm/trygghetspakker og flere får mobile løsninger, mange med GPS-løsning.  7000 analoge trygghetsalarmer ble byttet ut med digitale fra 2017 til 2019. Nærmere seg 400 kronisk hjemmeboende får eller kan ta helsesjekk gjennom avstandsoppfølging.
 • Oslo får en dobling i antall over 80 år fram mot 2030. Alle skal være sikre på å få sykehjemsplass når de trenger det, og sykehjemmene skal omgjøres fra å være institusjoner til å bli hjem for eldre. Derfor gjennomfører vi nå et omfattende program for å modernisere eksisterende sykehjem og bygge nye.
 • Vi har siden 2015 åpnet 595 moderne sykehjemsplasser i fordelt på sykehjem i Alna, Vestre Aker, Ullern og Nordstrand.
 • I 2020 åpnet vi Solfjellshøgda helsehus (kortids- og rehabiliteringsplasser), i 2021 åpnet vi Lindeberghjemmet (1120 plasser) og har vi åtte nye sykehjem under bygging for åpning før 2024: Dronning Ingrids hage (130 plasser, ferdig i 2022), Lambertseterhjemmet (130 plasser, ferdig i 2022), Tåsenhjemmet (130 plasser), Majorstuhjemmet (120 plasser, ferdig i 2023), Furuset Hageby (112 plasser, ferdig i 2023), Oppsalhjemmet (100 plasser, ferdig i 2024) og Mortensrudhjemmet (140 plasser, ferdig i 2024).
 • Vi har opprettet 110 nye årsverk på de kommunale sykehjemmene for å gi beboere bedre omsorg og medarbeiderne bedre tid. Mens det borgerlige byrådet ga midler for at de private sykehjemmene skulle ha flere på jobb enn de kommunale sykehjemmene, har vi utjevnet forskjellene.
 • Vi har økt matbudsjettet på alle sykehjem med mål om bedre ernæring og gode måltidsøyeblikk. Det er blitt utarbeidet en egen handlingsplan for bærekraftige måltider i Sykehjemsetaten. Denne planen har som et mål å redusere matsvinn, bærekraftig menyplanlegging, valgfri middag og bærekraftig mat.
 • Vi har gjennomført piloter med “måltidsverter” på to helsehus og på et langtidshjem, der har det blitt testet ulike måter for å etablere en beste praksis når det gjelder ernæring, måltider og måltidsglede. Pilotene viser at tilstedeværelse av matfaglig kompetanse på institusjonene, øker kvaliteten på måltidene med fokus på brukerne. Beboerne og pasientene er mer fornøyde med maten. Samtidig bidrar det også til frigjøring av tid hos pleiepersonalet, så de får mer tid pasientnære oppgaver i tillegg til andre oppgaver som stell, av – og påkledning og dusj.
 • Vi avvikler all kommersiell drift av sykehjem i Oslo. Totalt blir 14 kommersielt driftede sykehjem bli overført til Oslo kommune eller ideelle aktører som Diakonhjemmet, Kirkens bymisjon eller Lovisenberg i perioden 2016 til 2023. Dette innebærer blant annet at totalt 2000 ansatte får bedre lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.
 • Vi har åpnet 406 Omsorg+-leiligheter for eldre i bydelene Nordre Aker, Østensjø, Grorud, Bjerke og Vestre Aker. Til sammen har nå Oslo 1005 Omsorg+-boliger. Vi har satt av 2,4 milliarder kroner til bygging av flere Omsorg+-boliger og lokale omsorgsboliger fram mot 2024.
 • Vi har etablert et eget busstilbud for innbyggere over 67 år for å bidra til at de kan bo hjemme lenger, og reise trygt fra dør-til-dør.
 • I de syv bydelene som nå har tilbudet er det til sammen 34 300 brukere over 67 år i Oslo som har tilgang til rosa busser. Siden oppstart (2017) har det vært 5200 unike brukere (registrerte brukere av tilbudet).

Rus

 • I tråd med byrådets russtrategi om tidligere innsats og forebygging, har vi gitt bydelene midler til å ansette egne ruskonsulenter for unge.
 • For å unngå en opphopning av rusproblemer i sentrum har vi gitt bydelene midler til å opprette aktivitetssentre, væresteder, ulike sysselsettingstiltak og boligrettede tiltak. Vi gjennomfører også en omfattende oppgradering av rusinstitusjonene.
 • Vi har ryddet opp i bruken av rusmiddeltesting av barn og unge under 18 år, som del av såkalt «frivillige ruskontrakt» med tyngende vilkår, som å avlegge urinprøve under tilsyn og med negative sanksjoner ved positiv eller ikke avlagt prøve. En ordning som ble innført under Høyrebyrådet. Vi har avdekket at slike kontrakter er ulovlige, og fra 1. mai 2022 opphører bruken av slike kontrakter i Oslo kommune.

Sosial

 • Skoleresultatene i Oslo har blitt bedre de siste årene, og uansett om man ser på resultatene fra nasjonale prøver, Elevundersøkelsen, grunnskolepoeng, karakterer eller andre indikatorer er trenden positiv. Det viktigste er selvfølgelig at flere elever fullfører og består videregående opplæring.
 • Andelen som slutter underveis, altså reelt frafall, var på 8,3 prosent i 2021 mot 9,3 prosent i 2015. De øvrige er fortsatt i opplæring, har fullført, men ikke bestått eller har fullført med planlagt kompetanse på lavere nivå (grunnkompetanse).
 • Andelen 16–25-åringer som verker er i arbeid eller har bestått videregående opplæring går ned.
 • Vi har brukt 40 mill. kroner på gratis idrettsaktiviteter i 76 idrettslag over hele byen somrene 2020 og 2021. Over 44 000 barn og unge deltok i gratis idrettsaktivitet sommerferien 2021, og 1400 ungdommer fikk sommerjobb i idrettslagene som trener e.l. 5300 fikk svømmeopplæring.
 • Byrådet har sørget for at omtrent 8000 ungdommer har fått sommerjobb i bydelene siden 2018. I tillegg har 1100 ungdommer jobbet deltid i andre ferier og i helger i 2021.
 • Vi har gjort inngangen til Oslo kommunes museer (Popsenteret, Vigelandsmuseet og Munchmuseet) gratis for skoleelever og barnehagebarn. Vigelandsmuseet og Munchmuseet har dessuten gratis inngang for barn i hele åpningstiden. Munchmuseeet har gratis inngang for alle en gang i uka.
 • Krigen i Ukraina rammer det ukrainske folk hardest. Krigen er brutal, og Russland har kynisk angrepet sivilbefolkninga og sivil infrastruktur. Og den fører mange folk på flukt. Fra den den første dagen bombene falt har vi vært krystallklare. Oslo skal stille opp.
 • På drøye to uker økte vi bosettingskapasiteten til Oslo i 2022 med nesten 800 prosent. Fra bosetting av de 225 flyktningene vi var bedt om å ta imot før krigen, til 2000. Med innovative grep som en nettportal for registering av tilgengelige private boliger har vi kanalisert oslofolks sterke ønske om å bidra inn i kommunens bosettingsarbeid.
 • Vi er beredt til å gjøre mer enn det staten foreløpig har bedt oss om, og har allerede sikret en avsetting på 300 millioner for å kunne rigge oss til å bosette langt flere.
 • Vi har vært en tydelig stemme for behovet bedre kvalitet på statens mottak og behovet for raskere bosetting i kommunene, så flyktningene raskere kan få stabilitet i hverdagen. For å sikre raskere bosetting har Oslo kommune gått foran og inngått en avtale med staten om bosetting av ukrainske flyktninger som ikke har gjennomgått kartlegging i forkant.
 • Byrådets eget boligselskap Oslobolig skal gi oslofolk som ellers ikke får lån, hjelp inn på boligmarkedet. Eiermodellen står sterkt i Norge, men i Oslo har det blitt stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.
 • Oslobolig er en av flere løsninger Byrådet tester ut. Gjennom samarbeid med kommersielle aktører gjør vi flere boliger tilgjengelig for flere, gjennom at folk kan kjøpe deler av boligen, såkalt deleie. Ambisjon er å nå 1000 boliger i løpet av fem til syv år. De første boligkjøperne skal kunne kjøpe bolig gjennom Oslobolig allerede i 2022 når første prosjekt står klart.
 • Oslobolig ville ikke vært mulig for Oslo kommune å gjøre på egenhånd. Vi er avhengig av å ha med profesjonelle aktører og Oslosbolig er et samarbeid mellom Oslo Kommune, OBOS, Bane Nor Eiendom og NREP. Ikke minst blir Norges største bank DNB med på laget for å sikre lån til de som ønsker å kjøpe bolig gjennom Oslobolig. Med Oslobolig tar vi et stort steg mot å gjøre Oslo til en inkluderende by.
 • Byrådet vil at alle barn skal ha like muligheter og legge til rette for trygge og gode oppvekstvillkår for barn og unge.  Vi har derfor lagt frem et revidert budsjett hvor vi foreslår å bedre den økonomiske situasjonen for barnefamilier med behov for økonomisk sosialhjelp. Dette gjør vi gjennom å øke barnetilleggene med 90 prosent, og en økning av satsen for enslige forsørgere. Samtidig foreslår vi at hovedregelen skal være at det utmåles barnetillegg for alle barna i familien. Med disse forslagene tar vi helt nødvendige grep som vil bedre leve- og oppvekstsvilkårene for levekårsutsatte barn og unge i byen vår.

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om Helse, omsorg og velferd?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker