Helse, omsorg og velferd

Våre resultater etter fire år i byråd

En helsearbeider går i sykehusgangene. Foto: Øivind Haug

Resultater etter fire år i byråd - helse, omsorg og velferd

Vi jobber for at Oslo skal være en trygg by å bo i for alle. Barn og familier som trenger støtte skal få det så tidlig som mulig. Opplevelse av ensomhet skal bli mindre og vi utjevner levekårsforskjeller. Eldre skal oppleve at det er trygt å bo hjemme så lenge de ønsker.

De siste fire årene er valgløfter blitt til virkelighet. Her kan du lese mer om våre resultater.

Eldreomsorg

 • 500 nye årsverk i hjemmetjenesten for våre eldre: I budsjett for 2019 sørget vi for finansiering slik at vi kommer i mål med løftet om 500 flere stillinger i de hjemmebaserte tjenestene for eldre. Per mai 2019 var det 426 nye årsverk i de hjemmebaserte tjenestene.
 • Vi tilbyr aktivitetstid til eldre brukere av hjemmetjenesten i alle bydeler.   De får, en time hver uke der de selv velger akkurat hva de vil gjøre, fordi eldre i Oslo skal være sjef i eget liv og kunne delta på aktiviteter som de selv velger.   Nesten 700 brukere har til nå prøvd aktivitetstid.
 • Vi har fått på plass 110 nye årsverk på de kommunale sykehjemmene for å styrke fagmiljøene og sørge for likeverdig kvalitet over hele byen.
 • I 2019 fikk alle sykehjemmene 10 millioner kroner til å bruke på bedre mat og matopplevelser, fordi gode måltidsøyeblikk skaper livsglede og gir god helse.
 • Vi har satt nye mål om flere hele faste stillinger i kommunen. Heltid skal være en rettighet og deltid et valg. Siden 2016 har andelen faste stillinger økt fra 66 % til 67,8 prosent. Alle nye stillinger i kommunen skal nå som hovedregel lyses ut som faste og hele stillinger.
 • Gjennom utprøving av tillitsmodellen i hjemmetjenesten i fire bydeler, med selvstyrte tverrfaglige team er det oppnådd gode resultater for brukere og medarbeidere.  Nå gjør vi modellen til en ny arbeidsmetode for hele Oslo. På den måten får medarbeidere over hele byen brukt sitt faglige skjønn for å gi brukerne en bedre og mer forutsigbar hverdag med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg?». Mottakere av hjemmetjenesten møter faste medarbeidere de kjenner og de ansatte får fagligheten og fleksibiliteten tilbake.  
 • I juni 2019 la vi frem en ny Oslostandard for medarbeidere i hjemmetjenesten. Slik sørger vi for et felles verdigrunnlag, en bedre arbeidshverdag og mer likeverdige tjenester.
 • Demensteamene i bydelene sørger for at hjemmeboende personer med demens får en tryggere og bedre hverdag. Det er faste medarbeidere og kjente fjes i hjemmetjenesten som kommer hjem til dem.
 • Vi tilrettelegger for at bydelene skal etablere flere gode, varierte og meningsfulle dagaktivitetstilbud. Slik får de som lever med demenssykdommer og deres pårørende bedre og mer forutsigbar hjelp og avlastning. Vi gir de som bor i sykehjem bedre mattilbudet for å fremme helse og livskvalitet.
 • Vi satser på hverdagsmestring, rehabilitering og velferdsteknologisk løsninger i samarbeid mellom bydeler og etater slik at eldre kan mestre egen hverdag og bo trygt hjemme.
 • Vi øker omfanget velferdsteknologi og innfører nye trygghetsskapende produkter i hjemmetjenesten og på sykehjem, som f. eks medisindispensere, sporingsteknologi og radioer og TVer etc med store og intuitive knapper for eldre.
 • Vi har åpnet 283 Omsorg + leiligheter i bydelene Nordre Aker, Østensjø, Grorud og Bjerke, sånn at eldre kan få en tryggere og mer aktiv hverdag.
 • Vi har åpnet 453 moderne sykehemsplasser i Bydel Alna, Vestre Aker og Ullern, fordi alle skal være sikre på å få sykehjemsplass når de trenger det. Vi planlegger å åpne et nytt sykehjemsrom eller en omsorgsbolig hver dag i neste bystyreperiode. Samtidig har vi planlagt for totalt 2000 omsorgsboliger frem mot 2026.
 • Vi prøver ut dør-til dør transporttilbudet «Rosa busser» for eldre i Nordre Aker, Sagene og Vestre Aker fordi eldre skal ha gode og tilpassede transporttilbud som gjør dem til sjef i eget liv.
 • Fordi vi tror på gode generasjonsmøter har vi åpnet for at studenter kan bo i Pastor Fangens vei (Nordre Aker)/på sykehjem. De hjelper de eldre, og får halvert husleie tilbake. , videre har studentene fått en oppdragskontrakt med kommunen som tilsvarer 20 prosent, eller 30 timer i måneden, hvor de tilbringer tid sammen med sine eldre naboer.

Rusomsorg

 • Vi har åpnet 155 boliger for vanskeligstilte, herunder 48 boliger for personer med rus og psykiske lidelser, fordi de trenger trygge rammer og muligheten til å mestre egne liv.
 • Vi har sørget for at rusinstitusjonene i Oslo kan servere bedre mat til sine beboere, gjennom å styrke matbudsjettene deres, fordi det er mye helse i riktig og god mat.
 • Vi har vedtatt en ny strategisk plan for rusfeltet. Planen inneholder konkrete tiltak for bedre forebygging og økt livskvalitet for personer med rusproblemer. Dette skal bidra til flere friske leveår og redusere negative konsekvenser av rusproblemer for den enkelte, familien og samfunnet. Tilgang til aktiviteter, sysselsetting og arbeid, bolig og helsehjelp er særlig viktig. Flere tjenester skal gis i bydelene og flere bosettes i egen bolig med bo-oppfølging.
 • Vi har økt kapasiteten på booppfølgingsarbeid i bydelene, startet arbeidet med å bygge opp desentraliserte væresteder, aktivitetstilbud og helsetjenester i bydelene for personer med rusproblemer, utvidet kapasiteten ved det kommunale arbeidstiltaket Nyttig Arbeid.  
 • Vi har utarbeidet en egen Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid.
 • Vi har innført hasjavvenningsprogram i alle bydeler og sørget for at alle bydelene har en egen ruskonsulent for unge.

Barn og familie

 • Vi har innført hjemmebesøksprogrammet Nye Familier til alle førstegangsforeldre, og alle som får barn for første gang i Norge. Det betyr at familiene får tilbud om hjemmebesøk fra Helsestasjonen fra svangerskapet og etter behov inntil barnet er to år, fordi Oslos aller yngste og deres foreldre skal få en trygg start på livet.
 • Vi har sørget for at den kommunale tannhelsetjenesten i høst har tatt imot langt flere barn til undersøkelse. En ekstraordinær innsats har gjort at etterslepet er redusert med 4511 barn fra september til desember 2018, og aktiviteten på alle klinikkene (målt som antall besøk per måned) har gått opp.
 • Vi har i 2018 sørget for 8 nye jordmødre på helsestasjonene i Oslo. I år kommer det 10 jordmødre til. I løpet av perioden har vi mer enn doblet antallet jordmødre i Oslo, fordi alle kvinner skal ha en trygg svangerskaps- og barselomsorg.

Fritidstilbud for barn og unge

 • Over 1200 flere unge i Oslo fikk i fjor sommerjobb som følge av vår satsing, fordi tidlig arbeidserfaring er viktig og fordi sommerferien er en periode da mange unge hverken har skole eller ferieplaner. I revidert budsjett for 2019 bevilger vi mer og flere bydeler varsler økt satsning så vi kan komme opp mot sommerjobber for 1500 ungdom i 2019.
 • Nå finnes det fritidsklubber i alle bydeler igjen. Fritidsklubben i bydel Vestre Aker på Hovseter ble gjenåpnet høsten 2018.
 • Byrådet har også lagt inn nok penger til løpende vedlikehold for byens klubber og reduserer nå etterslep på løpende rehabilitering.

Frivillighet

 • Vi har ansatt frivillighetskoordinator, fordi frivillig innsats er viktig. Vi har også ansatt mobbeombud for barn og unge, og underskrevet Partnerskap mot mobbing som inkluderer frivilligheten og barnehagene, for å skape trygge skolemiljøer for alle barn og unge.
 • Under vårt styre har vi økt tilskuddene til frivillige organisasjoner i frivillig- og helsesektoren med over 18 millioner kroner og i 2019 er vi oppe i 113 millioner. Bystyret plusset ytterligere på, så samlet sum endte på 132 mill.

Integrering

 • Antallet flyktninger i jobb eller utdanning etter introduksjonsprogram var i 2016 under landsgjennomsnittet (56 % mot 62 %) og varierte for mye mellom de ulike bydelene (fra 40 % til 90 %). Økt oppfølgning og mer ressurser har allerede økt antallet i aktivitet etter programmet til 64 prosent
 • Byrådet leverer snart også sak om en egen Oslostandard for introduksjonsprogrammet for å styrke resultatene særlig i de områdene som i dag er for svake.
 • I områdesatsingene utvikles det i Delprogram «Sysselsetting» tiltak som skal bidra til å få flere innvandrere i jobb. I 2019 har 18 voksne innvandrere signert lærekontrakter i byggfag og 18 i kokkefag. Prosjektet «Hurtigspor IKEA» har gitt gode resultater, flere deltakere har fått fast jobb etter ett år med en kombinasjon av intensiv norskopplæring på Oslo voksenopplæring Helsfyr og arbeidspraksis på IKEA Furuset. Hurtigspor-prosjektet er utvidet til samarbeid med bl.a. XXL og ISS.
 • I områdesatsingene i Oslo legges det stor vekt på inkludering og samarbeid på tvers av etnisk og religiøs bakgrunn. Det legges også stor innsats i å inkludere «de stille stemmene» i medvirkningsprosesser.

Et mer menneskevennlig sentrum

 • Vi har kjøpt Myntgata 2 som nå er åpnet for publikum som har fått en ny park i sentrum. Vi har også etablert et nytt torg i sentrum ved å åpne Fridtjof Nansens plass for folk, og fjernet privatbilene fra plassen.
 • Vi har erstattet gateparkeringsplassene i sentrum, med bredere fortau, flere HC-parkeringsplasser, næringsparkeringsplasser, benker, vegetasjon og sykkelveier.
 • Vi har bygget om Dronningens gate fra en bilgate til en fotgjengerprioritert gate.

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om Helse, omsorg og velferd?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker