Skole, barnehage, arbeid og næring

Våre resultater etter fire år i byråd

En ung skolegutt går alene på skoleveien. Foto: Øivind Haug

Resultater etter fire år i byråd - skole, barnehage, arbeid og næring

Vi bygger kunnskapsbyen hvor ettåringene får tilbud om barnehageplass, og barn og unge får en utdannelse som gjør dem i stand til å lykkes. Vi har et nært samarbeid med byens næringsliv og universiteter for å skape nye næringer og nye arbeidsplasser.

De siste fire årene er valgløfter blitt til virkelighet. Her kan du lese mer om våre resultater.

Barnehage

 • Vi har opphevet «forbudet» mot å bygge kommunale barnehager. Vi kommer i mål med å bygge 3000 nye barnehageplasser i Oslo, og åpner i snitt en ny barnehage i måneden, fordi alle barn over ett år skal ha mulighet til å leke trygt og lære norsk. Vi har også utvidet barnehageopptaket slik at vi nå har to barnehageopptak i året. Det første barnehageopptaket er 1. mars, mens det nye opptaket er 15. august, slik at småbarnsfamilier får mer frihet og fleksibilitet.
 • Det holder ikke at alle barn har plass i barnehage, vi må også gjøre mer med innholdet og hverdagen barn skal ja. Vi har derfor innført krav til nye private barnehager så de må følge tilsvarende bemanning og lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager, med samme voksentetthet per antall barn, fordi medarbeidere, foreldre og barn skal ha trygghet. Vi har også gått foran med skjerpet tilsyn og undersøkelse av private barnehagers økonomi, fordi offentlige midler og egenbetalingen fra foreldrene skal komme barna til gode barna.
 • Vi har innført språkkrav for ansatte i barnehagene, på skolene og i AKS for å sikre at de kan godt nok norsk, og satt i gang språkopplæring for de som ikke møter kravene. Fordi vi mener norsk skal være fellesspråket i byens barnehager og skolegårder.
 • Vi har sørget for at flere barn får gratis kjernetid i barnehagen ved å heve regjeringens inntektsgrense og utvide ordningen til også å gjelde 3-åringer i Groruddalen og Søndre Nordstrand, fordi barn skal ha mulighet til å leke og lære norsk i barnehagen.

Skole

 • Vi har styrket Osloskolen med 200 flere lærerstillinger på 1.-4. trinn, fordi vi topper laget rundt de yngste elevene. Vi har også styrket skolebudsjettene ved at elevtallskompensasjonen er økt fra 80 til 100 prosent, fordi Oslo kommune skal betale for det en elev faktisk koster. I 2019 blir i tillegg skolenes grunnfinansiering økt med 55 mill.
 • Vi sørger for at 16.000 får gratis deltidsplass i Aktivitetsskolen fra høsten 2019. Gratis AKS sparer barnefamilier for 22.000 kroner i året per barn og har ført til en voldsom økning i deltagelse. Fra høsten 2019 får alle 1. klassinger i hele byen gratis AKS, i tillegg til 1.-4. trinn i Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand og 1.-3. trinn i Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Bjerke. Fordi alle barn skal få være med på leken og læringen som skjer i AKS.
 • Vi har allerede ansatt nærmere 70 helsesykepleierårsverk i skolehelsetjenesten, og oppfyller nå Oslos bemanningsnorm på videregående skole og på ungdomstrinnet på bynivå. Fra høsten kommer det på plass ytterligere 45 årsverk, og Oslo vil dermed for første gang oppfylle bemanningsnormen på alle trinn. I løpet av vår periode har vi doblet antall helsesykepleiere i skolehelsetjenesten.
 • Kulturskolene tilbyr elever over hele landet kurs i kulturaktiviteter, som musikk, dans, teater og bildekunst. Vi har opprettet 500 flere kulturskoleplasser fra høsten 2018. Fra og med høsten 2019 starter et nytt samarbeid om å tilby gratis kulturskole organisert gjennom Aktivitetsskolen (AKS) på tolv Osloskoler.
 • Vi har innført en ny kulturordning i barnehagene, etter modell fra Den kulturelle skolesekken, som lar barn møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
 • Vi har gitt Osloskolene nye digitale læremidler. Mer enn 10.000 fjerdeklassinger har fått opplæring i programmering gjennom Aktivitetsskolen, fordi barn i Osloskolen ikke skal være passive forbrukere, men selv få lære å skape teknologi.
 • Vi har økt kravet fra 30 til 60 studiepoeng i rådgivning eller karriereveiledning for nytilsatte rådgivere, og styrket tilbudet om videreutdanning til allerede tilsatte rådgivere, for å øke kompetansen i rådgivningstjenesten i Osloskolen, til det beste for barn og unge.
 • Vi gir alle tredjeklassinger på Oslos videregående skoler tilbud om gratis hjernehinnebetennelsesvaksine, og vi gir helsepersonell i Oslo tilbud om gratis influensavaksine, for deres egen og pasientenes trygghet.
 • Vi har satt i gang prøveprosjektet med skolemat på tre skoler
 • Vi har gjeninnført skolefrukten til alle 18.000 ungdomsskoleelever i Oslo som regjeringen fjernet, fordi god næring gir god læring
 • Vi har sørget for gratis inngang til skoleelever og barnehagebarn som besøker kommunens tre museer Popsenteret, Vigelandsmuseet og Munchmuseet i skoletiden.
 • Vi har allerede doblet antall obligatoriske svømmetimer fra 10 til 20 timer i Osloskolen. Vi har utvidet åpningstiden på Furuset bad, Holmlia bad og Frognerbadet i helgene. Se mer om bad under punktet om «idrett»
 • I områdesatsingene gjennomfører Delprogram «oppvekst og utdanning» et prøveprosjekt med et 11. skoleår. Det utvikles også flere andre pilotprosjekter som kan føre til at flere sårbare ungdommer gjennomfører og består videregående skole.

Yrkesfag

 • Vi har sørget for læreplassgaranti i bygg og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel og bilfaget, og opprettet en egen utstyrspott for skoler med yrkesfag. Vi har også gjort det mulig for elever på studieforberedende å bytte til yrkesfag uten å tape tid, fordi Oslo trenger mange flere fagarbeidere i årene fremover.
 • Yrkesfag introduseres allerede i barneskolen, aktivitetsskolen og sommerskolen. Nå etableres Arbeidslivets skolesekk som parallell til Den kulturelle skolesekken for å gi elevene et tidlig møte med arbeidslivet.

Arbeidsliv

 • Vi har satt nye mål om flere hele faste stillinger i kommunen. Heltid skal være en rettighet og deltid et valg. Siden 2016 har andelen faste stillinger økt fra 66 % til 67,8 prosent (nesten 1000 personer), målet er 70 prosent. Alle nye stillinger i kommunen skal nå som hovedregel lyses ut som faste og hele stillinger.
 • Vi har innført Oslomodellen som er gullstandarden for et ryddig arbeidsliv. Hittil har kommunen inngått kontrakter på 608 utlysninger med Oslomodellens krav til våre leverandører, om tarifflønn, lønn mellom oppdrag, strengere krav til bruk av lærlinger og fagarbeidere, og at norsk skal være språk hos nøkkelpersonell på arbeidsplassen.
 • Vi har sagt nei til endringene i Arbeidsmiljøloven, som kunne ført til økt bruk av midlertidige stillinger. Vi har også sørget for flere hele stillinger som reduserer andelen som jobber ufrivillig deltid, fordi våre ansatte skal ha forutsigbare og trygge arbeidsbetingelser.
 • Når staten slutta å betale for forsøket med NAV-veiledere på to videregående skoler i Oslo, tok vi over og utvidet ordningen til å gjelde 5 videregående skoler i Oslo. Elever som står i fare for å falle utenfor kan nå møte en NAV-veileder for veiledning og hjelp til problemer og distraksjoner som ikke handler om skolen, men om inntekt, bosituasjon, behov for deltidsjobb mv.

Entreprenørskap, gründere og start-ups

 • Vi har styrket gründermiljøene med støtte til etableringen av Tøyen Startup Village, helseinkubatoren Aleap, og inngått samarbeidsavtale med toppindustrisenteret Digital Norway for mer innovasjon som skaper framtidens arbeidsplasser.
 • Tøyen Unlimited (TU) ble startet opp og utviklet gjennom områdeløftet på Tøyen. Flere av de sosiale entreprenørene er blitt viktige ressurser i området.

Offentlig eierskap

 • Vi har gjennomført Hafslund-transaksjonen, som er Norgeshistoriens største krafttransaksjon. Avtalen gir fellesskapet kontroll og eierskap over strømnettet og kraftproduksjonen, som sikrer selve arvesølvet med stabile inntekter til fellesskapet. I 2018 fortsatte vi med å slå sammen Hafslund og E-CO Energi til et konsern. Med sammenslåingen etablerer vi et konsern som i likhet med de aller fleste andre energiselskapene i Norge har både nett- og produksjonsvirksomhet i samme konsern som er nødvendig for å tiltrekke seg kompetanse og tilerettelege for videre konsolidering.
 • Vi har sagt nei til Offentlig-privat samarbeid (OPS) i rehabilitering eller bygging av kommunale bygg, fordi OPS er dyrere og betyr at vi gir fra oss styring og kontroll.
 • Vi har tatt skolevaktmestertjenesten tilbake i offentlig regi, fordi vi skal ta vare på skolebyggene våre og sikre trygge og gode arbeidsvilkår for de som jobber på de.
 • Vi har økt potten til strategiske tomtekjøp for å sikre vi har de tomtene vi trenger til barnehager, skoler, sykehjem, parker og god byutvikling.

Uteliv

 • Alle typer gatekjøkken i Oslo, uansett hvor de ligger, får nå holde åpent så lenge de vil.
 • Vi har også innført den nye åpningstidsforskriften som betyr at flere utesteder får utvidet åpningstid og skjenketid. Alle områder definert som «indre sentrum» kan utvide åpningstiden på uteserveringen fra 24.00 til 03.30. Grensene for indre sentrum er utvidet til blant annet Youngstorget, Vippetangen, Jernbanetorget og Bjørvika. Flere områder som nå kan utvide åpningstid fra 01.00 til 03.30 er blant annet Kiellands plass, Bjørvika, Bogstadveien og Tøyen torg (Siste servering er fremdeles 03.00 i Oslo).
 • Vi har innført obligatoriske kurs i ansvarlig alkoholhåndtering for alle skjenkesteder i Oslo som har åpent utover kl. 01.00 (Salutt-kurs).

Kultur

 • Vi satser på kunst og teater og særlig for barn og unge i Oslo. Vi har styrket tilskudd og avsetninger til frivilligheten og det profesjonelle kunst- og kulturen med nesten 100 millioner kr. Dette har gjort at flere aktører har fått midler, som blant annet Vega Scene, Oslo Pix, Film fra Sør, Arabiske filmdager, Oslo 16, Fellesverkstedet, Fotografihuset, Kloden (teater for barn og unge), Nordic Black Theatre, Jo strømgren Kompani, Tigerstadsteateret, Oslo Museum, Kulturhuset Hausmania, Oslo Pride og Litteraturhuset.
 • Vi satser på Oslo som filmby. Vi har lagt frem en egen filmmelding for å styrke filmfeltet og Oslo har blitt en del av Viken Filmsenter sammen med Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.
 • Vi gir kunstnere rom til å jobbe. Antall atelierer og produksjonslokaler til kunstnere har økt fra 274 i 2016 til 445 i 2019.  Av disse er 170 midlertidige lokaler i Myntgata 2 og Ila pensjonat.
 • Vi tar vare på vår kulturhistoriske bygg og har startet to store rehabiliteringsprosjekter på Grünerløkka lufthavn og Frogner hovedgård, som rommer kulturaktiviteter.
 • Vi vil at flere arrangementer og festivaler skal lykkes i Oslo. Derfor har vi etablert en egen arrangementskontor som skal tilrettelegge for og koordinere arrangementer i byen.
 • Med sittende byråd har Oslo Nye Teater blitt fremhevet i budsjettet som en fast tilskuddsmottaker, og driftsstøtten har økt i perioden. Vi har lagt fram en egen plan for å bedre barnetatertilbudet i byen, der Oslo Nye Teater er en sentral aktør.
 • Byrådet har økt kulturtilskuddene slik at driftsstøtten til kulturinstitusjonene har blitt mer forutsigbar, og også slik at støtten har økt noe. Samtidig har flere viktige nye initiativ kommet inn i ordningen.

Lokalaviser

 • Vi styrker Oslo-offentligheten. Nå er vi i gang med en 3-årig forsøksordning for å støtte plattformnøytrale lokalaviser i Oslo.

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om Skole, barnehage, arbeid og næring?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker