Kollektivtrafikk, klima og miljø

Våre resultater etter sju år i byråd

oslo

Resultater etter sju år i byråd: kollektivtrafikk, klima og miljø

Vi er stolte over at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad. Dette fordi Oslos innbyggere har tatt grønne valg i mange år og fordi vi har et næringsliv som utvikler miljøløsninger. Vi jobber for at du skal få renere luft, bedre kollektivtransport, bilfritt byliv i sentrum, flere grøntområder, sykkelveier og bedre klima.

De siste sju årene er valgløfter blitt til virkelighet. Her kan du lese mer om våre resultater.

Kollektivtrafikk

 • Vi har økt antallet avganger med T-bane, buss og trikk med 4000 avganger i uken. Flere busslinjer kjører nå hele døgnet, i tillegg har flere linjer fått avgang hvert fjerde minutt. I 2016 var antall kollektivreiser flere enn antall bilreiser i Oslo.
 • Vi har innført gratis kollektivtransport i Oslo og Akershus for alle barn under 6 år. Vi har i flere omganger også unngått økning i kollektivprisene. Blant annet sørger vi for at billettprisene i 2021 holdes på 2020-nivå.
 • All kollektivtransport i Oslo vil være utslippsfri i 2024. Vi har allerede satt de første elbussene inn i trafikk i Oslos kollektivtransport.
 • Innen utgangen av 2023 vil så godt som all kollektivtrafikk i Oslo være elektrisk. Det gir renere luft, mindre støy, bedre komfort og ingen klimagassutslipp.
 • I de syv bydelene som nå har tilbudet er det til sammen 34 300 brukere over 67 år i Oslo som har tilgang til rosa busser. Siden oppstart (2017) har det vært 5200 unike brukere (registrerte brukere av tilbudet).

Klima og miljø

 • Oslo kommune var først i verden med klimabudsjett, et verktøy for å sikre at vi når klimamålene våre. Klimabudsjettet har siden 2017 blitt lagt fram hvert år i forbindelse med fremleggelse av det ordinære Oslo-budsjettet. Det ordinære budsjettet har en øvre ramme for hvor mye penger som kan brukes. På samme måte viser klimabudsjettet en øvre ramme for hvor mye klimagasser som kan slippes ut.
 • Vi har fremskyndet Oslos klimamål med 20 år, og skal gjøre Oslo til verdens første nullutslippsby innen 2030. Det er bred støtte i befolkningen for Oslos klimamålet: 7 av 10 innbyggere i Oslo støtter det overordnede målet om 95 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.
 • For første gang på mange år går biltrafikken i Oslo ned.  14 000 færre passeringer i bomringen hver dag i 2019 sammenliknet med 2015. Det betyr 5 millioner færre passeringer i året. Antall nullutslippsbiler som passer bomringen er tredoblet, samtidig som totaltrafikken går ned. Dette gjør at køene blir mindre og luften renere.
 • Biltrafikken i sentrum er redusert med 28 prosent i perioden 2016 til 2019.   Det er færre forsinkelser for kollektivtrafikken innenfor programområdet, både for trikk og for buss mellom 2016 og 2019. Undersøkelser viser at det er mer liv og flere som oppholder seg i sentrum sammenliknet med tidligere.
 • Vi har gjennom vår samferdsels- og miljøpolitikk bidratt til en kraftig økning i elbilbruken de siste årene og i 2022 er 90 prosent av nybilsalget en elbil.
 • Vi etablerte i 2017 en støtteordning som har sikret 55.000 ladepunkter i borettslag og sameier, i tillegg åpnet nye ladegarasjer for elbiler på Vulkan og under Akershus festning.
 • Vi har tatt initiativ til et internasjonalt samarbeid mellom byer i C40-nettverket om utslippsfri bygg og byggeplasser.
 • Vi har bygget over 400 nye fartsdumper og redusert fartsgrensen på over 100 strekninger. Gangfeltet er opphøyd på over 40 steder. Vi jobber med å etablere bilfrie hjertesoner rundt alle byens barneskoler.
 • Sykkeltrafikken er omtrent 50 prosent høyere i 2020 enn i 2015.
 • Vi har bygget totalt 54 kilometer med ny sykkelvei siden 2016. I tillegg har vi oppgradert 24 kilometer av det gamle sykkelveinettet.  Til sammenlikning ble det de ti siste årene før vi kom inn i byråd bygget i snitt 1,5 kilometer sykkelvei i året.
 • Vi har åpnet sykkelhoteller og innendørs sykkelparkering, blant annet på Oslo S, Grorud og Ryen. Siden 2015 har vi etablert omtrent 1800 nye sykkelstativer i Oslo.
 • Vi har også begynt å brøyte sykkelveiene, for å gjøre det enklere å sykle hele året. Tidligere ble mange sykkelveier brukt som snødeponi om vinteren. Nå brøytes 120 kilometer av sykkelveinettet med høyeste standard for å gjøre det enkelt for folk å sykle om vinteren.
 • Vi har fått på plass en ny stor sykkelplan, som erstatter en 20 år gammel versjon. Planen fastslår at det skal bygges 350 kilometer ny sykkelvei i perioden 2015-2040, slik at sykkelveinettet i Oslo da blir på 530 kilometer sykkelvei.  
 • Vi har innført beboerparkering for å gjøre det enklere å parkere for de som bor i området.
 • Det rødgrønne byrådet tar tidlige skritt på vei inn i et nytt norsk, grønt industrieventyr. Vi sørger nå for et historisk utslippskutt i Oslo med storsatsingen vår: C02-fangst på Klemetsrudanlegget. Aldri før har en kommune gått så langt for å bidra til å utvikle ny teknologi – og det uten et eget oljefond. Vi skaper nye grønne industriarbeidsplasser og kutter Oslos største utslippspunkt. Klemetsrud forbrenningsanlegg står for 17 prosent av Oslos utslipp – hele 400 000 tusen tonn CO2 per år. Det tilsvarer det 200.000 personbiler slipper ut årlig.
 • I 2022 er alle kommunens byggeplasser fossilfrie, og mange er helt eller delvis utslippsfrie. Vi stiller krav til fossilfrie anleggsplasser i alle nye reguleringsplaner i Oslo slik at private og statlige utbyggere må følge kommunens minimumsstandard for klima. Megabyer som Los Angeles, San Fransisco, Mexico City og Budapest kopierer nå Oslos pionérarbeid.
 • Vi har vernet 414 dekar grøntområder i Oslo (som tilsvarer 58 fotballbaner), og 514 dekar med kulturminner og kulturmiljø. Fra 2015 til 2022 har vi omdannet 9665 dekar fra industriskog til mer naturlig, flersjiktet skog med plukkhogst i stedet for flatehogst som er bedre for biologisk mangfold. Fra 2017 til 2022 har vi restaurert 427 dekar med myr som tidligere ble gravd opp. Myrene er en viktig naturtype i Oslo, som lagrer vann, beskytter oss mot tørke og flom, lagrer karbon og huser viktig naturmangfold.
 • Oslotrær-prosjekt er godt i gang og leverte på sitt første vekstmål i 2021 på 1000 trær. Det har blitt etablert planteskole, og den årlig opptrapping frem mot 2030 er i rute. Sammen med private og utbyggere skal Oslo nå målet om å ha plantet 100.000 trær innen 2030.
 • Oslotrær bidrar også til å gjøre grå byrom grønne ved å lage lommeskoger. Før sommeren 2022 skal vi bygge en liten skog i Kolstadgata. Det blir tre små «øyer» med til sammen nesten 60 trær, busker og andre nyttevekster.
 • Oslo kommune har innført vegetarmat som stadardvalg på våre arrangementer. Det betyr at der du før fikk servert kjøtt eller fisk, vil du nå vegetar på arragmeneter i regi av kommunen.
 • Høsten 2022 innfører byrådet gratis, kjøttfri skolemat på alle videregående skoler, noe som omfatter 17 000 elever. Fra 2023 utvides ordningen til ungdomstrinnet, og vil da gjelde nærmere 40.000 elever.

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om Kollektivtrafikk, klima og miljø?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker