Byrådserklæringen

Plattform for byrådssamarbeid mellom Ap, SV og MDG 2015-2019

Forsiden til byrådserklæringen

Plattform for byrådssamarbeid mellom Ap, SV og MDG 2015-2019

Valgresultatet i Oslo dannet grunnlag for et nytt politisk flertall og et byråd utgått av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti. Dette byrådet legger frem en politisk erklæring basert på bærekraft, rettferdighet og fellesskap. Som hovedstad og største by i Norge vil politiske beslutninger omfatte mange mennesker og få store ringvirkninger. Vi vil føre en politikk for mindre forskjeller, ren luft, inkludering, en trygg oppvekst for barn og en verdig eldreomsorg. Alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Vi vil føre en aktiv likestillingspolitikk for å motvirke alle former for diskriminering.

Oslo har en unik natur, et pulserende kulturliv, store kunnskapsinstitusjoner, et initiativrikt næringsliv og mennesker med bakgrunn fra mer enn 200 nasjoner. Kunnskapen, mangfoldet og kreativiteten hos byens befolkning gir oss spennende muligheter til arbeid, opplevelser og fellesskap. Det vil vi ta vare på og utvikle. Vi skal føre en politikk som vektlegger bærekraft, utnytter muligheter, reduserer forskjeller, skaper trygghet og planlegger for vekst. Vi skal føre en sterk og ansvarlig økonomisk politikk.

De galopperende klimautfordringene krever at vi tar mange tøffe valg. Vi vil derfor levere kraftfulle svar på hvordan Oslo kan være med å redusere klimakrisen til fordel for miljøet. Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til en annen tid, og av noen andre. Vi skal selv ta ansvar i Oslo, og bruke alle virkemidlene kommunen har. Det gjelder både energibruk, oppvarming og hvordan vi beveger oss rundt i byen.

Oslo skal vokse med nesten 200.000 innbyggere de neste 20 årene. De store byene har kraft og mulighet til å la folk leve mer urbant og samtidig mer miljøvennlig. Vi legger opp til en politikk hvor vi fremover vil bo tettere, bedre og grønnere. I tillegg må det legges til rette for barnehager, skoler, arbeidsplasser og gode byrom i nærmiljøet. Kollektivreisende, fotgjengere og syklister skal prioriteres foran privatbiler. Vi skal bli fossilfrie og sikre innbyggerne ren og trygg luft, samtidig som vi øker livskvaliteten og bidrar til et grønt næringsliv. Vi vil at Oslo skal vise vei for Norge og for Europa i arbeidet med å bli en bærekraftig storby. Vi vil legge til grunn et tett og forpliktende regionalt samarbeid om areal- og transportutviklingen.

Et samfunn og en by med små forskjeller er en bedre by å bo i for alle. Vi skal gjøre vår del av jobben for å redusere de sosiale og økonomiske forskjellene i Oslo slik at alle får like muligheter. Arbeid er vårt viktigste virkemiddel for å bekjempe fattigdom og ulikheter. Byrådet vil legge til rette for at flest mulig får et godt fotfeste i arbeidslivet gjennom å legge til rette for opplæring, språkutvikling, kvalifisering og aktive tiltak.

Vi vil sikre barn i fattige familier en god start på livet. Derfor vil vi styrke bydelenes økonomiske handlingsrom, bygge ned barrierer for barns deltakelse i barnehagen og aktivitetsskolen ogsikre at skolene som har størst læringsutfordringer får økte ressurser. Byrådet legger barnekonvensjonen til grunn for sitt arbeid.

Vi vil løse de store oppgavene i fellesskap og sikre at alle har tilgang på gode offentlige tjenester i alle faser av livet. Sterke offentlige tjenester sikrer like muligheter for alle, både i barnehagen, skolen, og i omsorgen. Byrådet vil byggeut offentlig organiserte velferdstjenester ogdermed på sikt redusere kommersielle tilbyderes andel av disse tjenestene.

For å tiltrekke oss den beste fagkompetansen på alle nivåer må det være attraktivt og utfordrende å jobbe i Oslo kommune. Med 53000 ansatte er kommunen er en stor og viktig arbeidsgiver. Et nært samarbeid med ansatte og tillit til ansattes fagkompetanse og vurderinger ligger til grunn for vår styring av kommunen. Vi vil styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og bruke kommunens innflytelse som arbeidsgiverog innkjøper for aktivt å fremme bærekraft. Vi vil utvikle en heltidskultur i kommunen, blant annet for å bidra til å utjevne de økonomiske forskjellene mellom kvinner og menn.

For å møte fremtidens utfordringer knyttet til klimakrisen, den teknologiske utviklingen og Oslos plass i en internasjonal økonomi er kunnskap og forskning helt avgjørende. Byrådet vil styrke Osloskolen med flere lærere og større ressurser. For byrådet er det viktig å legge til rette for utvikling og kunnskap gjennom hele livet. Vi vil sikre alle barn over ett år mulighet til å gå i en god barnehage og vi vil føre en politikk som bidrar til at flere gjennomfører videregående opplæring. Vi vil forsterke samarbeidet mellom Oslo kommune og kunnskapsinstitusjonene i byen.

En by som ser verdien i en mangfoldig befolkning vil være globaliseringens vinnere. Vi vil føre en politikk for at ulike mennesker med ulik bakgrunn møtes og alt alle får utnyttet sitt potensiale. Vi vil legge til rette for nye næringer, nye kulturuttrykk og ny kunnskap. Vi ser på dette som et av Oslos største fortrinn, og vil bygge videre på Oslos mangfoldige fellesskap. Samtidig er det viktig med gode norskkunnskaper for at alle skal lykkes. Vi vil legge til grunn at norsk skal være fellesspråket i barnehager og skolegårder.

Verden er i en situasjon hvor millioner av mennesker er på flukt i den mest alvorlige flyktningekatastrofe siden andre verdenskrig. Mange mennesker som trenger beskyttelse vil komme til Norge de neste årene og det vil være behov for en ekstraordinær innsats. Byrådet er beredt til å ta vår del av ansvaret for å ta imot flyktninger som trenger bosetting, i samarbeid med staten, andre kommunerog frivillige organisasjoner. Som vertskommune til Nobel fredspris vil vi styrke Oslos posisjon som fredsby, og videreutvikle vennskapsbyordningen.

I en by som Oslo er det en rekke uløste oppgaver som ikke kommunen kan løse alene. Frivillighet og engasjement hos innbyggerne er avgjørende. Frivillige bidrar til å skape liv og røre, aktivitet og er viktig i kampen mot ensomhet. Å engasjere seg i organisasjoner, idrettslag, kulturaktiviteter eller i nærmiljøet er en viktig for de som deltar. Vi vil sette inn et ekstra løft for frivilligheten og støtte gode krefter som jobber for en bedre by.

Det at vi stadig blir eldre og at mange eldre lever aktive liv er bra. Likevel blir det mer enn 10 000 flere 80-89 åringer i Oslo de neste 15 årene som lever med et sammensatt sykdomsbilde. Vi vil at mennesker i alle aldre skal kunne levefrie, selvstendige liv. Vi vil derfor sette inn en kraftfull satsing på at flere kan bo hjemme så lenge som mulig og få pleie og bistand som bidrar til det.

Trygghet for egen sikkerhet i det offentlige rom og i eget hjem er en forutsetning for at mennesker skal leve frie liv. Oslo er trygg by å bo og ferdes i. Måten vi harorganisert samfunnet på med små sosiale forskjeller og gode sikkerhetsnett er en vesentlig årsak til det. Det er likevel tidspunkter og steder i byen som oppleves,og er, utrygge. Vi vil føre en politikk for trygge offentlige rom og for at mennesker i byen vår skal ha frihet fra vold, overgrep og tvang.

En forutsetning for et folkelig demokrati er åpenhet og at de politiske beslutningene ikke er for langt unna innbyggerne. Som hovedstad er Oslo vertsby for landets fremste demokratiske institusjoner, og de største nasjonale mediene. Samtidig er det et underskudd pålokal offentlighetom Oslo og det er for lite debatt om beslutningene som tas av bydelsutvalg og bystyre. For byrådet er det derfor viktig å styrke bydelene som politisk arena, gjøre informasjon om politiske prosesser mer åpent og allment tilgjengelig, og selv løfte politiske debatter ut til befolkningen.

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om Byrådserklæringen?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!