Uttalelse fra representantskapet i Oslo Arbeiderparti 30. november

Uttalelse om byregjeringens tilleggsinnstilling til Oslo kommunes budsjett og flyktningesituasjonen, vedtatt 30. november

original_1478640922_449462

Byregjeringens tilleggsinnstilling til Oslo kommunes budsjett og flyktningesituasjonen

Byregjeringens tileggsinnstilling til Oslo kommunes budsjett tar Oslo i en ny retning, og er et viktig skritt mot en grønnere, varmere og mer rettferdig by. Oslo Arbeiderparti er glad for at byen vår har fått en rødgrønn byregjering som viser både vilje og evne til å gjennomføre våre felles ambisiøse visjoner for Oslo.

Den nye byregjeringen vil føre en bærekraftig og ansvarlig økonomisk politikk. Store investeringer innebærer at kommunens gjeld vil øke, det vil gi oss økte rentekostnader. Orden i økonomien er viktig for å sikre handlefrihet til å gjennomføre ønskede og nødvendige satsinger.

Oslo Arbeiderparti er glad for at byregjeringen legger opp til innføring av eiendomsskatt i Oslo fra neste år. Dette vil gi kommunen sårt tiltrengte inntekter, som er helt nødvendig for å styrke velferdstilbudet for byens innbyggere.

Hvor langt vi lykkes i å nå de ambisiøse visjonene vil avhenge av det økonomiske handlingsrommet og krever god budsjettdisiplin i de folkevalgte organene. Hvor stort handlingsrommet blir, avhenger også av faktorer som det er vanskelig å forutsi utviklingen av. Områder hvor Oslo kommune i liten grad styrer selv er blant annet overføringer fra staten, skatteinngangen og utgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Dessuten vokser kommunens pensjonsforpliktelser, slik at en langt større andel av kommunens frie inntekter vil gå med til å betjene finanskostnader som renter og pensjon.

Oslo Arbeiderparti mener budsjettforslaget er starten på et grønt skifte for byen vår, og merker seg at det i tilleggsinnstillingen tas viktige grep for å gjøre Oslo til Europas miljøhovedstad. Prioriteringen av gående og syklende foran privatbilister er avgjørende for å nå målsettingen om lavere utslipp av klimagasser og renere luft. En åttedobling av driftsbudsjettet for vedlikehold av sykkelveier er et viktig grep for å gjøre det tryggere å sykle hele året. Styrkningen av kommunens sentrale klimaarbeid med 70 millioner kroner er en god start mot den ambisiøse målsetningen om å redusere klimagassutslippene fra Oslo med 50 % innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå. Som del av det grønne skiftet skal Oslo kommune sammen med staten bidra til en mulighetsstudie for karbonfangst på Klemetsrud.

Arbeiderpartiet har store ambisjoner for Osloskolen. Vårt mål er mer kunnskap i skolen, slik at alle barn får et best mulig utgangspunkt i livet. Vi vil føre en kunnskapspolitikk der vi vektlegger forskning og kunnskap om hva som virker. Byrådets budsjettforslag prioriterer det viktigste. Tidlig innsats, gjennom flere lærere for de elevene som trenger ekstra oppfølging, gratis kjernetid i aktivitetsskole i områdene der deltakelsen er lavest og økt elevtallskompensasjon som sikrer skolene romsligere budsjetter. Oslo Arbeiderparti vil sikre de statlige anbefalingene for helsesøsternorm i skolehelsetjenesten i Osloskolen i løpet av denne fireårsperioden.

Oslo skal være en attraktiv by for alle som ønsker å bo og arbeide her. Da må barnefamiliene få en trygg og god barnehageplass når de trenger det. Med mer enn 200 ekstra barnehageplasser tar byregjeringen med dette budsjettet de første viktige skrittene på veien mot målsettingen om full barnehagedekning i perioden.

Oslo Arbeiderparti mener også at det er både riktig og viktig at byregjeringen tar håndfaste grep for at alle innbyggere i Oslo skal kunne leve frie selvstendige liv. Befolkningen blir stadig eldre og mange med et sammensatt sykdomsbilde ønsker å kunne bo hjemme så lenge som mulig. Budsjettet tar høyde for de nye behovene, og vrir innsatsen fra sykehjeminnleggelser til trygg og god pleie hjemme. Med 100 nye årsverk i hjemmetjenesten allerede i 2016, er byregjeringen godt i rute på veien mot målet om 500 nye årsverk i perioden. Dette gir brukerne økt trygghet og pleierne mer tid til å yte omsorg.

Oslo Arbeiderparti ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden og bosette flyktninger i Oslo. Til nå har ca. 40 prosent av de som bosettes i andre kommuner kommet til Oslo etter hvert og bosatt seg her. Det er viktig at Oslo kommune får kompensert sine utgifter 100 prosent både i forhold til de flyktningene vi påtar oss å bosette, men også utgifter knyttet til de flyktningene som etter hvert flytter inn til Oslo og bosetter seg her. Oslo kommunes utgifter til både til bosetting og integreringstiltak som språkopplæring og arbeidstrening må kompenseres fullt ut. Det må særlig tas hensyn til at kostnadene ved å skaffe bolig i Oslo er høyere enn i andre deler av landet.

Oslo Arbeiderparti vil fremheve at mottakene ikke må være for store, slik at påvirkningen på lokalsamfunnet rundt er håndterbare. Mottakene bør ikke ha mer enn 1000 plasser. Dette er viktig for sikkerhet og trivsel i mottaket, og det er av stor betydning for samhandlingen med og holdninger i lokalsamfunnet rundt mottaket. Oslo Arbeiderparti ønsker en god og rettferdig spredning i bosetning av flyktninger i mindre belastede områder av Oslo.

Hvis vi skal lykkes med integrering av flyktningene som får opphold i Norge, er det helt avgjørende at disse kommer inn i arbeidsmarkedet på en god måte. Flere vil bo lenger på mottak. Vi må tenke nytt om integreringsaktivititer både på og utenfor mottak. Kommunen vil derfor sammen med relevante, frivillige organisasjoner sikre flere integreringstiltak som norsktrening og flyktningeguide. Ikke minst er det viktig å styrke antall timer norskopplæring i asylmottak slik at flyktningene raskt kan lære språket, og dermed raksere kunne delta i arbeidslivet. Å delta i norskoppæring må ikke vare være en rett, men også en plikt. Også integrering av unge flyktninger må prioriteres, både enslige og de som kommer med en familie. Det må derfor sikres at disse tidlig får tilgang på de sosiale og kulturelle tilbud i Oslo.

Arbeidsmarkedet i Oslo har fra før store utfordringer med sosial dumping og useriøsitet i bransjer der det jobber mange innvandrere. For å motvirke sosial dumping, må vi jobbe målrettet med god og effektiv kompetansekartlegging og opplæring i arbeidslivet. Dette bør skje raskt etter ankomst, slik at flyktningene kan bidra i samfunnet raskest mulig.

Det er behov for innsats fra både det offentlige og private aktører for å sikre nok mottaksplasser for asylsøkere. Det er et samfunnsansvar at spekulanter ikke får mulighet til å tjene uforholdsmessig mye penger på bosettingen.

Bosetting av flyktninger i 2016 må ta utgangspunkt i det reelle behovet, som ifølge siste beregning fra IMDI er på 18 000 personer. For å gjennomføre dette skal det så snart som mulig utarbeides en ny avtale mellom regjeringen og Kommunenes Sentralforbund om bosetting. Denne avtalen må slå fast nye og klare forpliktelser både fra regjeringen og kommunene som sikrer at man bosetter i tråd med behovet, og innenfor gitte tidsfrister. Avtalen må sikre en rettferdig fordeling mellom kommunene, og at alle kommuner er med og tar ansvar. Dersom dette ikke skjer i løpet av første halvår 2016, mener vi at nåværende ordning må erstattes av at nasjonale myndigheter pålegger kommunene å ta imot det antall som er rimelig ut fra kommunens størrelse og situasjon. Flyktningpolitikken er et statlig ansvar. Staten må styre på områder som staten har ansvar for.