Topper laget rundt de yngste elevene

- Vi må styre ressursene mot skoler og elever med de største behovene. Det handler om å tørre å forskjellsbehandle de første skoleårene slik at alle til slutt får de samme mulighetene, sier byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl.

original_1478638310_7244701

Byregjeringa vil gi mer hjelp til de yngste elevene. I budsjettet for 2016 lanseres starten på den store satsingen på de minste i Osloskolen.

Veien mot 200 lærere 

- Lærertettheten øker på alle skoler i Oslo fra og med høsten 2015, både i øst og i vest. Seks skoler vil få enda flere lærere allerede ved skolestart 2016 for å møte særskilte utfordringer på sine skoler, sier Tellevik Dahl.

Hun forteller at det første året vil det bli ansatt 35 nye lærere på 6 utvalgte skoler i Oslo med særskilte utfordringer. Dette er starten på opptrappingen mot de 200 nye lærerne som ønsker å ansette i perioden utover det som trengs for å dekke det økende elevtallet.

I 2016 vil hver av de utvalgte skolene få 5 nye lærere som vil gi en styrking av lærertettheten for de yngste elevene. I tillegg skal det etableres et felles kompetanseteam for de 6 skolene med erfarne lærere som er eksperter på begynneropplæring i norsk og matematikk på 1. og 2. trinn.

I tillegg kommer en ny øremerket tilskuddsordning fra staten til økt lærertetthet på 1.-4.trinn fra høsten 2015. Alle skoler i Oslo vil omfattes av denne styrkingen. Totalt bidrar dette statlige tilskuddet til omlag 85 flere lærere i Osloskolen.

Mer penger til skolene

I forslaget til budsjettjusteringer ligger det også økte bevilgninger til skolebudsjettet som følge av elevtallsvekst.

- Vi retter nå opp kutt som ble gjort av det forrige byregjeringa og øker skolebudsjettet ved at såkalte elevtallskompensasjonen økes fra 80 til 85 %. Det er et steg på veien for å

fullfinansiere nye elever. Denne økningen vil bedre skolenes driftsbudsjetter og gi rom for mer læring og enda bedre skolemiljø, sier skolebyråden.

Osloskolen bruker betydelige ressurser på å håndtere lærevansker sent i skoleløpet. Det er tre ganger så mye spesialundervisning på 10. som på 1. trinn i Oslo.

- Lærevansker går ikke over, de forsterker seg – og vi kan ikke vente og se i skolen. Vi må snu ressursbruken og toppe lærerlaget allerede fra første klasse, understreker Tellevik Dahl.

Det er fortsatt store sosiale forskjeller i elevgrunnlaget fra skole til skole. Byregjeringa vil derfor målrette ressurser mot skoler med elever som har ekstra læringsutfordringer. - Jeg er glad for at vi kan sette i gang allerede i 2016.

Veien til 3000 barnehageplasser

Oslo har den laveste barnehagedekningen blant storbyene. Dette gjør byregjeringen nå noe med.

- Byregjeringa vil at barnefamilier i Oslo skal ha tilbud om en god barnehageplass fra barnet er ett år gammelt, uavhengig av når på året det er født. Det krever et taktskifte i barnehageutbyggingen mot 3000 barnehageplasser, avslutter Tellevik Dahl.

Tilleggsinnstillingen legger derfor opp til at det neste år tas i bruk 648 nye barnehageplasser i 2016, som ett ledd i målsettingen om full barnehagedekning i perioden. Det er over 200 barnehageplasser utover det avgått byråd har lagt inn.

Pressekontakt for byråd for oppvekst og kunnskap:

Karin Steenstrup, mobil 905 64 454