UN CRPD

Stortinget må si ja til CRPD!

Det mangler bare fire stemmer på at Stortinget vedtar å innlemme konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD i den norske menneskerettighetsloven.

Tirsdag 9. mars skal Stortinget bestemme. Allerede nå er det klart at en samlet venstreside i norsk politikk vil støtte forslaget om å inkorporere CRPD. Enkelte motstandere mener Norge allerede overoppfyller rettigheter og krav, og dermed ikke har behov for å underskrive.

Vi vil snu det hele på hodet – hvorfor kan vi ikke befeste det vi allerede vet vi er gode på, slik at rettighetene er sikret uavhengig av regjering, storting og landets kommuner?

CRPD handler om retten til frihet og likeverd for personer med funksjonsnedsettelser. Historisk sett har funksjonshemmede vært, og er – utsatt for omfattende og alvorlige menneskerettighetsbrudd. Likevel har funksjonshemmedes rettigheter blitt viet lite oppmerksomhet.

Dette har endret seg med FNs vedtak om CRPD i 2007. Norge ratifiserte i 2013, nå er det på tide å innlemme CRPD i menneskerettighetsloven. Vi heier på en styrking som CRPD legger opp til – om hvordan menneskerettighetene skal sikres for funksjonshemmede.

Konvensjonen legger opp til en grunnleggende endring, der hele samfunnet forplikter seg til tilrettelegging, universell utforming, slik at alle på lik linje kan delta i samfunnet

Regjeringspartiene, H, KrF og V har varslet at de samlet vil stemme imot. Det samme har Frp.

Håpet vårt ligger nå hos KrF og Venstre som har programfestet å innlemme CRPD i menneskerettighetsloven. Det er ikke for sent å snu! La hele mennesket være i fokus, og bli en helt reell del av vårt felles VI.

Vi krysser fingrene og håper fornuften seirer!

Frode Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti Ann-Marit Sæbønes, leder for ressursgruppen for politikken for funksjonshemmede i Arbeiderpartiet

Ann Marit Sæbønes og Frode Jacobsen