Sjef i eget liv

– Føler du deg ikke trygg, kan du heller ikke føle deg fri. Det er fellesskapets ansvar å sikre at alle får en god og verdig alderdom og kan bo trygt hjemme lenger, sier Thorbjørn Berntsen, tidligere statsråd og nå pensjonist.

Bilde av Thorbjørn Berntsen og Frode Jacobsen på Bånkall gård

Thorbjørn Berntsen og Frode Jacobsen. Foto: Snorre Skjevrak

Tekst: Anders Sætra

Besteforeldrene til Thorbjørn Berntsen bodde på Bånkall gård øverst i Groruddalen fra slutten av 1800–tallet til 1935, før de kjøpte hus over veien. Berntsen tilbrakte mye tid i barne- og ungdomsårene på gården og i området rundt, der han plukket poteter og gikk på epleslang.

Når han reflekterer over den enorme utviklingen som har skjedd innenfor eldreomsorgen siden besteforeldrenes tid, er det trygghet han mener er viktigst for at alle skal få en god alderdom.

– Det viktigste er at man føler seg sikker på at det er et godt tilbud der når man ikke klarer seg selv. Det er det som skaper trygghet. Grunnlaget for å skape frihet sammen ligger i å skape den økonomiske og sosiale basisen for at man kan føle seg trygg. Det er det som er kjernen i sosialdemokratiet, sier Berntsen.

OFFENTLIG ANSVAR

Kona til Berntsen bor nå på sykehjem, men er hjemme i helgene. For å få det til er de avhengige av hjemmesykepleien.

– De kommer hver lørdag kveld og søndag formiddag for å hjelpe til med det praktiske. Hadde ikke de vært der kunne ikke kona vært hjemme så ofte. De fleste vil jo bo hjemme så lenge man føler at man kan greie seg sjøl. Blir de sittende hjemme og er redde, mister man tryggheten. Arbeiderpartiets politikk vil gjøre det trygt å bo hjemme lenger ved å investere i tjenester som gjør dette mulig, som rehabilitering og fysioterapi, i tillegg til god bemanning i hjemmesykepleien.

Men for at alle skal få et godt tilbud, mener Berntsen det er helt grunnleggende at eldreomsorgen er et offentlig ansvar.

– Jeg er både prinsipielt og i praksis av den oppfatning at dette skal være et offentlig ansvar. Det gjelder eldreomsorgen, og det gjelder helsetjenestene i sin alminnelighet. Hvis omsorgssektoren undergraves av den kommersielle utviklingen øker forskjellene, og kvaliteten blir dårligere. Private selskaper kutter kostnader ved å utnytte folk, og det må vi holde unna, sier han.

TRENGER EN NY REGJERING

Frode Jacobsen, leder for Oslo Arbeiderparti, mener endringer som er gjort av byrådet de siste to årene kan brukes som mal for resten av landet. Som eksempler nevner han tidskonto for eldre, bruk av velferdsteknologi og en mer tillitsbasert eldreomsorg. Men da trengs det ny regjering.

– Det er viktig for Oslo å få et samspill med en regjering og et stortingsflertall som følger opp det Thorbjørn snakker om. At det er det offentlige som skal ha ansvaret for de sentrale velferdsoppgavene. Vi trenger en helse- og omsorgsminister som tenker på velferden som fellesskapets store prosjekt, sier Jacobsen.

AKTIVE, RESSURSSTERKE MENNESKER

Ap-nestleder Hadia Tajik mener det må legges bedre til rette for at eldre kan leve mer aktive liv.

– Jeg mener den største utfordringen er å sørge for at eldre kan få være sjef i eget liv lengst mulig. Da må vi legge bedre til rette for at man kan bo hjemme og være aktive også når man trenger litt hjelp og bistand. Det er viktig at ansatte som skal gi denne hjelpen har tid nok, og den kompetansen som trengs, sier Tajik, som vil gi mer støtte til kommunene, der tjenestene tilbys.

– Vi vil sikre at kommunene har tilstrekkelig midler til bemanning, mer variert kompetanse og bedre organisering av tjenestene. Vi vil sikre at eldre får bo trygt hjemme lenger og være aktive så lenge som mulig, med gode hjemmebaserte tjenester, hjelpemidler og teknologi. Samtidig må vi ha tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det. Særlig er det viktig å bygge ut en god demensomsorg. Nestlederen sier at de som trenger omsorg må få det, men:

– Vi må huske på at de aller fleste eldre er aktive, ressurssterke mennesker som har mye å bidra med i samfunnet. Vi vil ta i bruk de store ressursene som seniorene representerer i arbeidsliv, samfunnsliv og frivillighet, sier Tajik.

FAKTA

Å ta vare på våre eldste er en av våre viktigste fellesoppgaver. Vi vil at eldre skal være sjef i eget liv og at alle skal ha en trygg alderdom.

ARBEIDERPARTIET VIL GJENNOMFØRE:

• En «bo hjemme-reform» med vekt på hjemmetjenester, velferdsteknologi og boformer som gjør det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger.

• En «kvalitetsreform» for å sikre kvalitet i omsorgen for eldre i alle kommuner.

• En «aktivitetsreform» med vekt på aktivitet, livsglede og opplevelser for eldre.

• En «kjærlighetsgaranti» i sykehjem, for å sikre at ektepar og samboere har rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon.