Mulighetsmodellen – en mer rettferdig inntaksordning til videregående skoler i Oslo

Oslo Arbeiderparti vil sikre alle elever et like godt skoletilbud over hele Oslo, og alle elever muligheten til å søke på den skolen de ønsker seg. Derfor ønsker vi en ny modell for inntak til videregående skole – mulighetsmodellen – som kombinerer karakterbasert opptak med nivåinndeling.Vi kaller ny modell for «mulighetsmodellen», fordi den både demper segregeringen mellom skolene i Oslo, og gir alle elever muligheten til å søke seg dit de ønsker, sier Stortingsrepresentant og nestleder i Oslo Arbeiderparti, Kamzy Gunaratnam. Oslo Arbeiderparti ønsker å endre dagens inntaksmodell fordi den skaper enorme forskjeller mellom skolene i Oslo og økt segregering. De store forskjellene bidrar til et dårlige skoletilbud i Oslo og gir valgfrihet kun til noen få. Med en ny modell dempes forskjellene mellom skolene, samtidig som modellen ivaretar motivasjon til å få gode karakterer og mer mangfold.Også AUF i Oslo-leder Gjertrud Eide Sæther mener den nye modellen er riktig vei å gå for elever i videregående skole:Alle har hatt hun venninna som jobber med matte hver dag, men likevel ikke får noe bedre enn tre. Dagens modell er urettferdig, og den er ufri. Derfor må den endres. Vi mener at Mulighetsmodellen et det forslaget som på best mulig måte gir likere muligheter til alle.Hun får støtte av Kamzy Gunaratnam:Dagens inntaksmodell til videregående skole bygger på en markedstenkning for skolesystemet som skaper enorme forskjeller mellom skolene i Oslo. Oslo Arbeiderparti ønsker derfor mulighetsmodellen, som i større grad speiler mangfoldet i befolkningen og gir et rikere felleskap på den enkelte skole, sier Kamzy Gunaratnam.Alle skal ha rett til videregående opplæring og til å være med i et mangfoldig og rikt skolefelleskap.Mulighetsmodellen – en modell som kombinerer karakterbasert opptak med nivåinndeling – sikrer alle elever i Oslo mulighet til å søke på den skolen de ønsker.Oslo Arbeiderparti mener at en mer rettferdig inntaksordning til videregående skoler i Oslo er et viktig ledd i arbeidet med å skape en skole for alle. Samtidig trengs det mange andre tiltak for å dempe segregering, bidra til at elever fullfører opplæringen og gi alle like muligheter.