b

Klimahandling nå

En klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber

FNs klimarapport viser at konsekvensene av klimakrisa allerede er dramatiske og livstruende. Norge trenger en ny regjering med Arbeiderpartiet som kutter utslipp og skaper jobber.

De siste åtte årene har regjeringen kun greid å kutte 3,9 % av Norges klimagassutslipp målt mot 1990. Det holder ikke når vi vet at vi har forpliktet oss til å kutte mer enn 50 % i Parisavtalen. Vår viktigste jobb de neste årene er å få ned utslippene, og har en ambisiøs plan for å kutte 55 % av norske klimagassutslipp. 

Arbeiderpartiet vil:

1) Gjennomføre en grønn skattereform som gjør det attraktivt å investere i klimavennlig næringer som havvind, hydrogen, batteriteknologi, grønn skipsfart og karbonfangst- og lagring. 

2) Gjøre det lettere å ta klimavennlige valg i hverdagen. Derfor skal vi gi bedre informasjon om hvordan produkter kan repareres, gjenbrukes og resirkuleres, og stille krav til produsentene om bedre holdbarhet.

3) Få flere til å reise med buss, trikk, t-bane og tog. Vi vil at all  busstrafikk i byområder skal gå på nullutslipp eller biogass innen 2028, bygge ut el-ladestasjoner i alle kommuner i Norge, forbedre nattog-tilbudet, at alle flyreiser i Norge skal være utslippsfrie innen 2040 og bidra med 70 % av kostnadene for kollektivprosjekter i de største byene. 

4) Vi vil ha et grønt oljefond og stille nullutslippskrav til investeringer i oljefondet. 

5) Ta vare på naturområder, spesielt sårbar natur ved å grunnlovsfeste allemannsretten, ha en egen “Naturkur” og et eget “Naturriskoutvalg” for å vite hvordan vi skal ta vare på økosystemene våre, redde truede dyrearter og insekter i Norge, verne mer natur og nå våre internasjonale forpliktelser om biologisk mangfold.

6) Minimere plastavfall og få flere til å resirkulere ved å stille strengere krav til hvordan avfall håndteres, utvikle flere gjenvinningsanlegg for plast, gjenvinne halvparten av all plastemballasje innen 2025 og sørge for at all emballasje som brukes i Norge skal kunne gjenbrukes eller resirkuleres innen 2030. 

7) Øke CO2-avgiften sånn at klimamålene nås. Det må bli dyrere å forurense, samtidig som vi må innføre avgiftsøkningen så den treffer sosialt og geografisk rettferdig. 

8) Bruke naturen i å løse klimakrisa. Derfor vil vi blant annet bevare og forbedre myrer og våtmarker, øke karbonlagring i matjord, reetablere tareskog og øke rotasjonstiden i skogbruket. 

9) Ha en stor satsnings på forskning på klima og natur, og samarbeide med partene i arbeidslivet for å få til omstilling. Derfor vil vi øke offentlige forskningsmidler, og sette ned et eget nasjonalt råd for rettferdig omstilling sammen med partene i arbeidslivet. Alle løsninger er ikke funnet opp til nå, og derfor trenger vi både kunnskap og erfaringene fra forskningsmiljøer og partene i arbeidslivet for å klare å nå Norges klimamål. 

10) Ha et eget klimabudsjett- og regnskap for Norges klimagassutslipp, og sørge for at alle kommuner kan ha det samme. Dette innebærer at vi skal føre budsjett og regnskap over klimagassutslipp på lik linje som vi har oversikt over hvordan vi bruker pengene våre. 

Bruk stemmeretten frem til 13. september.Stem Arbeiderpartiet.

m