Et grønnere og mer rettferdig Oslo

- Vi tar Oslo i en ny retning, med første skritt på vei til en grønnere, varmere og mer rettferdig by, sier finansbyråd Robert Steen under fremleggelsen av tilleggsinnstilling for 2016 budsjettet.

original_1478638347_295168

Pressemelding 19.11.2015- Vi jobber for et taktskifte i landets hovedstad. Med denne tilleggsinnstillingen viser vi både vilje og evne til å gjennomføre våre ambisiøse visjoner for Oslo. Vi tar Oslo i en annen retning, sier byregjeringsleder Raymond Johansen

Starten på et grønt skifte for Oslo

En av byregjeringens største ambisjoner er å gjøre Oslo til Europas miljøhovedstad, og nå tas viktige grep i tilleggsinnstillingen for å realisere dette.

- For å nå målsettingen om lavere utslipp av klimagasser og renere luft i byen vil byregjeringa prioriterer gående og syklende foran privatbilister, sier Johansen.

Han forteller at byregjeringa nå starter arbeidet med å gjøre den indre sentrumskjernen bilfri i 2019, som vil bidra til renere luft og et mer levende sentrum for alle. Berørte aktører og beboere vil bli involvert i det videre arbeidet.

- Vi politikere må gi innbyggerne muligheten til å ta mer miljøvennlige valg. Derfor vil driftsbudsjettet for vedlikehold av sykkelveier åttedobles, fra 3 millioner i år, til 24 millioner neste år. Pengene skal blant annet brukes til ekstra vedlikehold om vinteren, slik at det blir trygt å sykle året rundt, sier Johansen.

Byregjeringa har som mål å redusere utslippene av klimagasser fra Oslo med 50 % innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå.

- Klimautfordringene krever tiltak her og nå. Derfor vil vi styrke Oslo kommunes sentrale klimaarbeid med til sammen 70 millioner neste år, legger byregjeringslederen til.

Plasser, pleie og omsorg

Oslo har den laveste barnehagedekningen blant storbyene. Dette gjør byregjeringen nå noe med.

- Byregjeringa vil at barnefamilier i Oslo skal ha tilbud om en god barnehageplass fra barnet er ett år gammelt, uavhengig av når på året det er født. Det krever et taktskifte i barnehageutbyggingen, sier Johansen.

Tilleggsinnstillingen legger derfor opp til at det neste år tas i bruk 648 nye barnehageplasser i 2016, som ett ledd i målsettingen om full barnehagedekning i perioden. Det er over 200 barnehageplasser utover det avgått byråd har lagt inn.

Byregjeringa legger også vekt på at innbyggere i Oslo skal kunne leve frie selvstendige liv.

- Befolkningen blir stadig eldre og mange med et sammensatt sykdomsbilde ønsker å kunne bo hjemme så lenge som mulig. Skal vi møte de nye behovene i omsorgen må vi vri innsatsen fra sykehjeminnleggelser til trygg og god pleie hjemme, sier Johansen.

Han forteller at det ligger inne 100 nye årsverk i hjemmetjenesten i 2016, et skritt på veien mot 500 nye årsverk i perioden.

Eiendomsskatt for velferd

Byregjeringen foreslår en moderat eiendomsskatt i tråd med erklæringen for byregjeringen.

- Vi innfører eiendomsskatt som et virkemiddel for å kunne styrke velferdstilbudet på prioriterte området, sier finansbyråd Robert Steen.

Byråden er trygg på at eiendomsskattemodellen vi nå foreslår er innen lovens rammer.

Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Det første året foreslås en skattesats på 2 promille. Det tas sikte på å innføre eiendomsskatt på næringseiendom, verk og bruk i Oslo kommune fra og med 2017. Nærmere informasjon vil bli gitt i løpet av 2016.

Oslo kommune legger fortløpende ut info til innbyggerne på www.oslo.kommune.no/eiendomsskatt Øvrige pressemeldinger i forbindelse med tilleggsinnstillingen er lagt ved denne saken