Et budsjett for en grønnere, varmere og skapende by

I fjor skiftet vi retning. Nå øker vi farten.

original_1478638367_108463

For et år siden fikk Oslo endelig et nytt politisk flertall etter nesten 20 år med borgerlig styre. Arbeiderpartiet dannet byråd sammen med Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti. Sammen har vi gitt byen ny retning fundert på verdiene fellesskap, bærekraft og rettferdighet.

Arbeiderpartiet gikk til valg for å skape mindre forskjeller og like muligheter. Vi mener alle skal ha tilgang på gode offentlige tjenester i alle faser av livet. Barn skal få barnehageplass og unge utdanning som gjør dem i stand til å leve gode liv. Eldre skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker det, og få pleie og omsorg når de trenger det. Barn og unge skal ha like muligheter til å kunne drive med idrett og kultur. Folk skal ha ren byluft og det skal bli enklere å ta grønne valg.

Det er mange oppgaver å ta tak i. Oslo er en av Europas raskest voksende byer. Vi har Norges lengste barnehagekøer blant storbyene og landets laveste dekning for idrettsanlegg. Boligbyggingen henger etter, bylufta er forurenset og kollektivtilbudet må bygges ut for å møte befolkningsveksten.

For å møte disse utfordringene kreves det politisk mot, vilje og gjennomføringskraft. Onsdag 28. september legger byrådet frem sitt første Oslo-budsjett. Her leverer vi det vi sa vi skulle gjøre: Et taktskifte for byen.

Våre valgløfter er i ferd med å bli virkelighet:

  • Vi gir Oslo 784 flere barnehageplasser i 2017. Vi styrker kompetansen i barnehagen, og skjerper barnehagens oppfølging av barns språkutvikling.
  • Eldre og pleietrengende skal kunne bo trygt hjemme. Da trenger de både pleie, omsorg og et sosialt nettverk rundt seg. Derfor styrker vi tjenestene som bidrar til dette med 100 nye årsverk.
  • Vi gjør Oslo til en grønnere by. Kollektivtrafikken styrkes med 79,5 millioner kroner neste år, og det skal bygges 11 000 meter sykkelvei.
  • Vi styrker laget rundt de yngste elevene. I fjor fikk de første seks skolene fem ekstra lærere på 1.-4. trinn. Nå dobler vi lærersatsingen med 35 nye lærere.
  • Vi styrker innsatsen mot arbeidsledigheten. Ledigheten er like stor i flere bydeler i Oslo som i Stavanger. Nå setter vi av 10 millioner kroner til jobbtrening.
  • Vi satser på flere gode og trygge nærmiljøer. Vi styrker Groruddalssatsingen og setter av de første 10 millionene til områdeløft på Grønland/Vaterland fordi alle skal få vokse opp i gode nærmiljø.
  • Vi bygger idrettsanlegg for barn og unge. Oslo mangler idrettsanlegg og de neste fire årene skal vi derfor bygge anlegg for over 4 milliarder kroner. Blant annet skal vi bygge ny landhockey og kunstisbane på Voldsløkka, ro- og padlebane i Bestumkilen, flerbrukshall på Grorud, og ny kunstgressbane på Midtstuen. Vi starter også planleggingen av nye bad på Tøyen og Stovner.
  • Vi øker tempoet i boligbyggingen. For få boliger og svært høye priser gjør det vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Derfor øker vi innsatsen for å regulere flere boliger.

Vil du lese mer?

Byrådet mener det skal være enkelt å se hvordan kommunen bruker fellesskapets penger. Det nye budsjettet er derfor gjort mer tilgjengelig og brukervennlig enn tidligere år. Trykk på lenken under for å se søkbar nettversjon av budsjettet.

Byrådets forslag til budsjett for 2017