En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle

Etter to tiår med borgerlig styre har det rødgrønne byrådet tatt Oslo i en ny retning

Finansbyråd Robert Steen

Finansbyråd Robert Steen (Foto: Sturlason/Oslo kommune

Pressemelding:

 - Oslo er en mangfoldig og levende storby. Etter to tiår med borgerlig styre har det rødgrønne byrådet tatt Oslo i en ny retning. Resultatene begynner nå å bli synlig. Kollektivtilbudet er styrket kraftig, flere eldre har fått bedre hjelp hjemme, vi bygger i snitt en ny barnehage hver måned, vi har ansatt flere lærere og gitt flere skolebarn tilbud om gratis Aktivitetsskole. Med dette budsjettet tar vi nye skritt for å gjøre Oslo til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Onsdag 27. september legger byrådet fram sitt budsjettforslag for 2018 som er på totalt 71 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 56,5 milliarder kroner, mens 14,5 milliarder er foreslått avsatt til investeringer.

En god by å bli eldre i

2018 markerer en tydelig satsing på velferd og tjenester for eldre. I neste år budsjett legger vi til rette for at Oslo skal være en by det er godt å bli eldre i. For første gang siden 2007 hever vi kvaliteten på de kommunale sykehjemmene, ved at vi styrker bemanningen med 96,3 millioner kroner tilsvarende 120 nye årsverk. Videre settes det inn 125 nye årsverk i tjenester som gjør det trygt å bo hjemme lengre. Disse skal blant annet gå til demenstiltak og til aktivitetstid der hjemmeboende med stort hjelpebehov får en halv time i uken sammen med en ansatt i kommunen, som de kan disponere selv. Om ønskelig kan aktivitetstiden spares opp i lengre bolker. For å motvirke ensomhet blant de eldste har byrådet invitert frivilligheten til samarbeid. Vi oppretter flere møteplasser på tvers av generasjoner, sikrer økt deltakelse og bedre tilgjengeligheten til byen og Marka for Oslos eldre.

- Vi vil gi eldre større mulighet til å styre sin egen hverdag og legge til rette for mer deltakelse. Derfor oppretter vi nå en ordning der eldre med store hjelpebehov selv kan bestemme hvordan tiden skal brukes, enten det er til en kaffekopp på senteret eller å besøke venner de ikke har sett på en stund, sier byrådsleder Raymond Johansen. 

Tidlig innsats gir best start på livet

Skal alle barn få en god start på livet må vi være tett på med innsats tidlig. Derfor starter vi med svangerskapet og utvider hjemmebesøksprogrammet Nye familier, ferdigstiller 1200 nye barnehageplasser i 2018 og utvider gratis Aktivitetsskole til ti bydeler.

- Det skal være trygt å vokse opp i Oslo, og barn og unge skal få en utdanning som gjør dem i stand til å lykkes i livet. Vi trapper opp byggingen av barnehager og vil nå målet om 3000 nye barnehageplasser i bystyreperioden. Vi vil også nå målet om 200 flere lærere i Osloskolen i 2018, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Kollektiv- og klimasatsing

I 2018 fortsetter byrådet satsningene på bedret kollektivtilbud, lavere klimagassutslipp og renere luft. Klimabudsjettet viser hvordan byrådets målsetninger i klimapolitikken skal nås i 2020. . Vi gjør det lettere å velge kollektivt. Ruter vil i 2018 frakte 14 millioner flere passasjerer, det er en økning på 5 prosent. Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden. Byrådet setter videre av til sammen 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser, og håper på enighet med Akershus fylkeskommune om det. De neste tre årene skal vi bygge 1500 ladestasjoner for elbiler og støtte utbygging av inntil 8000 ladepunkter i borettslag. I 2018 bygges det 12 kilometer ny sykkelvei og vi satser ekstra for å gjøre enklere å sykle om vinteren. 

- Byrådet gjør det stadig lettere for byens innbyggere å velge kollektivt, sykle eller gå til skole og arbeid. Det gir færre køer, bedre byluft og lavere klimagassutslipp. Oslo fortsetter å lede an som verdens elbilhovedstad med 1500 nye ladepunkter og støtte til bygging av ladepunkter i borettslag, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Ansvarlig økonomisk styring

Oslo kommune trenger tomter for å bygge flere barnehager, skoler og sykehjem. Byrådet foreslår derfor å øke rammen for strategiske tomtekjøp til 1,6 milliarder kroner i 2018. De siste årene er det investert mange milliarder i velferd, idrett og kultur. Gjennom ansvarlig økonomisk styring de siste årene har vi sikret et økonomisk handlingsrom som gjør at vi nå kan nedbetale gjeld for 1 milliard kroner.

- Med dette budsjettforslaget viser byrådet i Oslo at det er mulig å gjennomføre de store satsningene vi har lovet samtidig som vi sikrer trygg økonomisk styring. Vi foreslår en ekstraordinær nedbetaling av 1 milliard kroner i gjeld. Dette gir oss muligheten til å sikre økt velferd i fremtiden samtidig som vi ikke skyver kostnaden over på fremtidige generasjoner, sier finansbyråd Robert Steen.  

Områdesatsing for gode nærmiljøer

Det skal være trygt å vokse opp i Oslo. Noen av Oslo lokalområder har større utfordringer enn andre. Utfordringene er ofte sammensatte og kan ikke løses av én sektor alene. Byrådet vil jobbe mer målrettet for å utjevne forskjeller og skape gode oppvekstmiljøer i hele byen. I 2018 setter vi av 60 millioner kroner til områdesatsing i Groruddalen, 30 millioner kroner til Oslo sør og 35 millioner til Tøyen/Grønland. 

- Groruddalsatsingen har vært en suksess fordi lokalbefolkningen er trukket aktivt med. Nå vil vi bruke den som modell for et målrettet arbeid også i Oslo sør og indre øst. Vi skal ruste opp nærmiljøer og få i gang sosiale tiltak for 125 millioner kroner i samarbeid med de som bor i Groruddalen, Oslo sør på Tøyen og Grønland. Det er de som vet hvor skoen trykker, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Vi ruster opp og holder ved like

Manglende vedlikehold er kostbart og gir dårlige investeringer. Derfor foreslår byrådet en økning på 800 millioner kroner til rehabilitering og energieffektivisering av bygninger og anlegg økonomiplanperioden. Av dette settes 160 millioner kroner av til rehabilitering av kommunale boliger og 50 millioner kroner til vedlikehold i både 2018 og i 2019. Byrådet foreslår også å sette av 200 millioner kroner til rusinstitusjoner og 250 millioner kroner til rehabilitering av brannstasjoner i økonomiplanperioden.

- Manglende vedlikehold over mange år har gitt kommunen et formidabelt etterslep. Vi kan ikke la folks hjem forfalle. Også de som bor i kommunale boliger har krav på et godt botilbud. Derfor øker vi den årlige rammen til rehabilitering av kommunale boliger til 250 millioner kroner, sier finansbyråd Robert Steen.

Krafttak til kultur og idrett

Oslo er navet for film, musikk, billedkunst og kreative næringer i Norge. Byrådet vil nå styrke den kulturelle grunnmuren. Det foreslås å opprette 500 nye elevplasser i kulturskolen og styrke kulturtilskuddene med 13,5 millioner kroner.  Vi setter av 20 millioner kroner for å fullføre opprustingen av Kulturhuset Hausmania og friområdet i kvartalet. Vi styrker folkebibliotekene og øker Deichmanske biblioteks årlige driftsramme med 10 millioner kroner. Investeringene til idrettsanlegg økes kraftig når byrådet setter av 4,9 milliarder kroner de neste fire årene.

- Barn trenger plass til kreativ utfoldelse og opplevelser i nærmiljøet. I Oslo står flere tusen unger i kø for å gå på kulturskole. Nå vil byrådet gi et ekstra løft for byens unger ved å opprette 500 nye plasser i kulturskolen. Med 4,9 milliarder til investeringer i idrettsanlegg gir byrådet er kraftig løft for idretten i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Kontakt

Usman A. Mushtaq, byrådssekretær for byrådsleder Raymond Johansen, tlf.: 456 94 555

Vegar Andersen, byrådssekretær for finansbyråd Robert Steen, tlf.: 415 51 219

Nina G. Pannu, pressekontakt, byrådsavdeling for finans, tlf.: 466 500 54