Ekstra satsing på skole, eldreomsorg og Aktivitetsskolen i revidert budsjett

Flere lærere, gratis AKS og 100 nye årsverk i hjemmetjenesten blant satsingene i revidert budsjett

original_1478638347_295168

Finansbyråd Robert Steen (Oslo Kommune/Sturlason)

Det er blant annet satt av penger til 50 flere lærere i Osloskolen. Lærerne er en del av byrådets satsing på tidlig innsats for elever på 1.-4. trinn som henger etter i undervisningen. 

- Vi vil hjelpe de elevene som kanskje henger litt etter med språk, lesing eller regning, som bare trenger ekstra oppfølging en periode, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl til Aftenposten.

Barn trenger et godt tilbud også etter skolen. Lenge har det vært store forskjeller i deltagelse i Aktivitetsskolen (AKS). Mens storeparten av barna på skoler i vest bruker AKS, var tallet så lavt som 30 prosent på noen skoler i øst.  

Etter at byrådet innførte gratis kjernetid på utvalgte skoler, har deltagelsen skutt i været. Nå utvides gratis kjernetid til 21 nye skoler, fordelt på indre øst og Bjerke. Til sammen har nå halvparten av byens skoler gratis AKS. 

– Skolene forteller at elevene blir mer motiverte og får forsterket læringen på skolen. De får bedre språk og flere venner, sier Dahl til NRK.

100 nye årsverk til hjemmetjenesten

Byrådet ønsker at eldre som kan og vil å bo hjemme skal få hjelpen de trenger. I budsjettet for 2017 styrket derfor man derfor hjemmetjenesten. I revidert trappes satsingen opp med ytterligere 100 årsverk, slik at flere eldre kan bo trygt hjemme lenger. I tillegg settes det i gang et forsøksprosjekt hvor brukere over 67 år får en ekstra halvtime i uka med hjemmehjelp som de fritt kan disponere. 

Samtidig prioriteres 8,4 millioner til spesialiserte sykehjemsplasser for demente.

Ren by, bedre belysning, flere breddeanlegg

Byrådet vil at byens gater og parker skal brukes mest mulig. Da er det viktig at det er rent, pent og trivelig. Derfor settes det av 7 millioner ekstra til rydding i parkene, og det blir med penger til planter og belysning. Turistbussene får egne parkeringsplasser slik at de ikke står i veien, og det blir aktivitetspark på Holmlia. I tillegg fylles badedammen på Årvoll med vann i sommer, og Tøyen torg pusses opp. 

Som del av satsingen på en grønnere og renere by styrkes klimafondet med 75 millioner. Dette er penger som brukes til klima- og energitiltak hos byens innbyggere, og reduserte utslipp i transportsektoren.

Oslo har lenge hatt den dårligst anleggsdekningen av de store byene. Under det blå byrådet ble det søkt lite tippemidler og store prestisjeprosjekt ble prioritert fremfor breddeidretten. Vårt byråd har tatt grep og satt av over fire milliarder til breddeanlegg over en fireårsperiode. 

I revidert trapper vi opp denne satsingen. Det er funnet midler til prosjektering av flerbrukshaller på Tokerud og Dalænga, og nytt bad på Manglerud. I tillegg får Tøyen midlertidig idrettshall i påvente av flerbrukshall. 

Trygg økonomisk styring

Byrådet fører en trygg økonomisk politikk, noe som gir resultater. Regnskapet for 2016 viser et overskudd på over 300 millioner. Samtidig har kommunen fått inn store summer fra skatt på næringseiendom. Disse midlene ble ikke tatt med i budsjettet for 2017 fordi det var usikkert om man ville rekke å få på plass innkrevingen i tide. Mesteparten av disse inntektene skal brukes til ekstra nedbetaling av kommunens lån, tomtekjøp og avsetning til pensjon.  

Sammen bidrar dette til å øke handlingsrommet for kommunen i årene som kommer, og raskere gjennomføre viktige satsinger.

- Ansvarlig økonomisk styring av Oslo kommune gjør det mulig å øke tempoet på viktige prioriteringer for byrådet, sier finansbyråd Robert Steen

Les mer på Oslo kommunes nettsider