Oslo

Byrådsplattform 2019-2023

Politisk plattform for et byråd utgått av Arbeiderpartiet, MDG og SV i Oslo 2019-2023

Valgresultatet i Oslo har dannet grunnlag for et byråd utgått av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti. Med kjærlighet til Oslo og tro på politikkens kraft skal vi sammen gjøre byen vår til en enda grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Arbeid til alle, kampen mot klimaendringene og sosial utjevning er våre viktigste prioriteringer. Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby i 2030. Klimatiltak skal ikke gjennomføres et annet sted, til en annen tid, og av noen andre, men av oss her og nå. En grønnere by er bedre å bo i, med renere luft, bedre kollektivtilbud og tryggere skoleveier. Oslo er en liten by i verden, men i tett samarbeid med andre byer kan vi utvikle løsninger som raskt kan kopieres av andre. Oslo er en viktig motor for norsk økonomi og er kåret til Norges mest næringsvennlige kommune. Vi må skape verdiene før de kan deles rettferdig. En av fire nye jobber i Norge skapes i Oslo. Byen vår skal ha et trygt arbeidsliv, et attraktivt arbeidsmarked med høy kompetanse og sterke kunnskapsmiljøer for et innovativt og skapende næringsliv. Oslo er en mangfoldig by, som samtidig preges av stor økonomisk ulikhet. Vi skal aktivt utjevne forskjeller og bygge sterke fellesskap, slik at alle får like muligheter til å leve gode og meningsfulle liv. En by med små forskjeller og tillit mellom folk er en bedre by for alle. Oslo kommune skal sikre et trygt velferdstilbud til alle innbyggerne, og levere lovpålagte oppgaver. Vi skal videreutvikle tjenestene for å møte innbyggernes behov, økte forventninger, stadig raskere samfunnsendringer og det grønne skiftet. Oslo kommune skal spille på lag med alle innbyggerne i hele byen. Vi skal sørge for bred oppslutning om løsningene som kreves. Vi bygger bro mellom det som var, og det som kommer. For våre barn og barnebarns fremtid er det viktig at vi lykkes.