Studenter

Andre utkast til bystyreprogram 2023-2027

Alle Oslos innbyggere uansett livssituasjon og livsfase skal kunne leve gode liv i byen vår. Like muligheter til å leve ulike liv. Oslo er en mangfoldig by. Oslo skal være trygg, åpen og inkluderende for alle. En by hvor alle kan være seg selv.

Oslo er en fantastisk by. Byen har åpnet seg mot havet, og mot verden. Nybygde kulturinstitusjoner i verdensklasse ligger side om side med hjemmesnekrede badstubåter. Byen pulserer og vokser ved å bli tettere, raskere og mer intensiv

For den norske modellen er det viktig at verdiene skapes, før de kan deles. I Oslo skal det skapes verdier, og vi skal ha et skikkelig og seriøst arbeidsliv. Et velfungerende næringsliv er en forutsetning for at byen skal utvikle seg og at folk kan leve gode liv.

I Oslo skal vi ha et seriøst arbeidsliv med hele, faste stillinger. Vi skal styrke det organiserte arbeidslivet i byen, bekjempe arbeidslivskriminalitet og få flere inn i arbeidslivet. Gjennom Oslomodellen har Oslo Arbeiderparti vært en pioner i å stille krav til leverandører om blant annet andel lærlinger, fast ansettelse, tariffavtale og fagarbeidere i Oslo kommunes innkjøp.

Oslo skal i 2030 bli verdens første utslippsfrie storby. For at vi skal lykkes med dette, må vi ha med oss både innbyggere og næringsliv. Næringslivet må endre seg, men det er viktig at kommunen legger til rette for at dette kan skje på en best mulig måte. Anlegget for karbonfangst og lagring av CO2 på Klemetsrud må for eksempel bli en katalysator for mer grønt næringsliv i Oslo. Dette er et unikt prosjekt hvor Oslo som kommune tar et ansvar innen nasjonal og internasjonal grønn industriutvikling. Oslo Arbeiderparti har alle intensjoner om å være kreative, modige, men ansvarlige i sitt arbeide med å realisere Oslos klimamål.

Osloskolen skal fortsatt være landets beste, og er helt avgjørende for at Oslos arbeidsliv har riktig kompetanse. Oslo trenger fagarbeidere og akademikere med en god skole i bunn. Foreldre skal være trygge på at Osloskolen forbereder barna på et stadig endret arbeidsmarked. Alle elever må få muligheten til å nå sitt fulle potensial på Oslos videregående skoler. Vi vil derfor gjøre opptaksmodellen for videregående skole bedre og mer rettferdig enn den er i dag.

Det er fortsatt for store forskjeller i Oslo. For Oslo Arbeiderparti er det uakseptabelt. Alle barn og unge i byen vår skal ha like muligheter, uavhengig av hvor du bor, hvem deres foreldre er, eller hvor de kommer fra. Det er derfor avgjørende at vi viderefører og utvikler byrådets satsninger på blant annet flere lærer i skolene, økt bemanning i barnehagene, samt gratis AKS.

Ulikhet bekjempes best ved at folk kommer i arbeid. Det er derfor viktig at Osloungdom tidlig blir en del av arbeidslivet. Vi vil derfor utvide vår massive satsning på sommerjobber for unge til også å gjelde deltidsjobber hele året.

Folk vil bo i by. Oslo vil derfor fortsette å vokse. Oslo Arbeiderparti vil arbeide for at alle skal ha muligheten til å bo i Oslo. Vi vil fortsette arbeidet med å etablere sosiale boligselskaper som Oslobolig, og jobbe for hurtigst mulig regulering av områder som Filipstad og Gjersrud-Stensrud.

Oslo kommunes økonomi har siden 2015 vært kjennetegnet av god prosjektstyring i kommunens prosjekter og gjennomgående lav gjeldsgrad. Oslo Arbeiderparti vil sikre ansvarlig og trygg økonomisk styring av Oslo kommune.

Kameratslig hilsen, 

Programkomiteen i Oslo Arbeiderparti.