Arrangementer

Årsmøte i Høyenhall Manglerud Arbeiderpartilag

Velkommen!

14. feb, kl. 18:00 — 20:00, Manglerud gård

Dagsorden:
Åpning

Godkjenning av innkalling og dagsorden
 
Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
 
Årsberetning 2018-2019(legges fram på årsmøtet)

Regnskap 2018 (regnskap og revisors beretning legges fram på årsmøtet)

Innkomne forslag(Legges fram på årsmøtet)

Valg(Valgkomiteens forslag legges fram på årsmøtet) 

Vi ber om at innkomne forslag må være i styret i hende senest 7. februar. Forslag bes sendes på e-post; erlingot@msn.com.  

Hilsen
styret i Høyenhall/Manglerud Arbeiderpartilag