Kandidat

Kamzy Gunaratnam

Kamzy Gunaratnam er varaordfører i Oslo.