Tidligere innsats i en fellesskole for alle

Representantskapet i Oslo Arbeiderparti vedtok offensiv kunnskapspolitikk i tirsdagens møte

original_1478638301_9576283

Tirsdag 25. oktober holdt Oslo Arbeiderparti årets fjerde representantskap, med tema Kunnskap og utdanning. Omtrent 250 oppmøte fikk høre gode og inspirerende innledninger fra Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske og byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl.

Etter engasjert debatt med mange gode talere stemte representantskapet for en uttalelse med kraftfulle tiltak for å styrke felleskolen, redusere frafall og sette inn mer innsats tidlig i skoleløpet. Du kan lese uttalelsen under.

Uttalelse vedtatt av Oslo Arbeiderpartis representantskap 25. oktober 2016:

Tidligere innsats i en fellesskole for alle

En sterk offentlig fellesskole

I Norge har vi gjennom våre utdanningsreformer utviklet en sterk offentlig fellesskole, som er tilgjengelig for alle over hele landet og som er en motor i utviklingen av et rettferdig, demokratisk og bærekraftig samfunn. Fellesskolen legger grunnlaget både for den enkeltes livsprosjekt og for vår felles fremtid. Fellesskolen er avhengig av kontinuerlig satsing og fornyelse for å ha høy tillit i befolkningen, og er en viktig arena for å bekjempe barnefattigdom. Oslo Arbeiderparti vil begrense omfanget av private skoler og stille krav om tydelige pedagogiske alternativ for å kunne motta statsstøtte.

3 av 4 er ikke godt nok

Veldig mye er bra i skolen. Oslo Arbeiderparti er likevel bekymret for at 1 av 4 elever, tilsvarende rundt 15.000 i året, ikke fullfører og består skoleløpet innen fem år etter at de begynte på videregående opplæring. Gjennomføringstallene har vært stabile siden 1990-tallet, men konsekvensene av ikke å fullføre og bestå har blitt større. Ungdomsarbeidsmarkedet har forvitret og kompetansebehovene i samfunnet har økt. Frafall er nå en av vår tids store samfunnsutfordringer.

Tett på hele veien til mål

Det er utdanningssystemets oppgave å innrette seg på en måte som gjør at alle får likeverdige muligheter til å nå helt i mål. Oslo Arbeiderparti mener for det første at det må legges til rette for at flere får gå i barnehage over flere år, og at kompetansen og kvaliteten i barnehagen blir bedre.

For det andre må elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning bli fulgt tettere opp de første skoleårene. Systemene for å fange opp og følge opp de som trenger ekstra faglig oppfølging i skolen må bli bedre.

For det tredje må elevene må få et sterkere og større lag rundt seg. Skolehelsetjeneste, rådgivning, oppfølgingstjeneste og andre yrkesgrupper er viktige for å følge opp sosiale og psykiske utfordringer. Oslo Arbeiderparti mener Helsedirektoratets anbefalinger for skolehelsetjenesten, om én helsesøster per 350 elever i barneskolen, én per 550 i ungdomsskolen og én per 800 i videregående, skal følges.

For det fjerde må elevene holdes motiverte og nysgjerrige gjennom et helt skoleløp. Automatisering av samfunnet utfordrer fremtidens utdanning og arbeidsliv. Arbeidsformene i skolen må bli mer varierte og skolens innhold må gjøres mer relevant for et fremtidig arbeids- og samfunnsliv. Kreativitet, problemløsning, digitalisering, praktiske og estetiske ferdigheter, samarbeid og kritisk tekning må få større plass i skolen. Elevene bør komme mer ut i arbeidslivet, og arbeidslivet bør mer inn i skolen. Allerede fra tidlig alder bør skolen legge til rette for at barn skal bli kjent med yrkesfagene. Elever som er motiverte må få gode muligheter til å strekke seg og lære enda mer.

Bedre pedagogisk ledelse, flere barnehagelærere og lærere tettere på barn og unge, flere yrkesgrupper og sterkere profesjonsfellesskap i barnehagen og skolen er en viktig del av løsningen på alle fire utfordringer. Oslo Arbeiderparti mener at økte eller omdisponerte ressurser som hovedregel brukes mot områder, skoler og elever med størst behov. Ved å bruke ressursene der behovene er størst, legger vi til rette for at alle får likeverdige muligheter til videre utdanning og arbeid.

På tide med tidligere innsats

Oslo Arbeiderparti mener satsing på tidligere innsats i utdanningssystemet bør være en av hovedsakene for Arbeiderpartiet i kommende stortingsperiode.

Forskning viser at elever som faller fra i videregående skole ofte har falt av allerede i grunnskolen. Det gjør at elevene er for dårlig faglig forberedt og har for lav motivasjon når de begynner i videregående opplæring. For enkelte elever kan det spores tilbake til psykiske utfordringer eller vanskelige hjemmeforhold. For andre kan det handle om at tidlige tegn på lærevansker har fått forsterke seg over tid i stedet for å bli fulgt opp tidlig. For en del kan manglende gjennomføring spores helt tilbake til at barnet har begynt på skolen med et for dårlig språk, eller at barnet ikke har gått i barnehage.

Innenfor rammene av det økonomiske handlingsrommet de neste årene ser Oslo Arbeiderparti for seg tre hovedgrep:

Barnehageløftet – barnehagepolitikk for en ny tid

  • Oslo Arbeiderparti mener barn og unge skal ha rett til et sammenhengende, attenårig utdanningsløp. Det krever at retten til barnehageplass utvides til å gjelde alle ettåringer, uavhengig av hvilken måned på året de er født. Hovedopptaket bør suppleres med et løpende opptak for å sikre at plasser ikke blir stående tomme.
  • Oslo Arbeiderparti har som langsiktig mål at barnehagen skal være gratis. I stortingsperioden vil Oslo Arbeiderparti at kontantstøtten skal avvikles. Oslo Arbeiderparti vil innføre obligatorisk og gratis kjernetid i barnehagen for femåringer, og videre utvide gratis kjernetid og andre moderasjonsordninger.
  • Oslo Arbeiderparti vil innføre en pedagognorm på 55 prosent, og øke antall barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen. Det krever et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprogram i barnehagen.
  • Oslo Arbeiderparti vil bygge videre på den norske barnehagetradisjonen, og sammen med barnehageprofesjonen og relevante fagmiljøer utvikle en ny rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal vektlegge lek, nysgjerrighet, utforskertrang, trygghet og språkutvikling, og være tilpasset ulike aldersgrupper i barnehagen.   ·        Innsatsgaranti i skolen – et bedre utgangspunkt for videre skolegang

Innsatsgaranti i skolen – et bedre utgangspunkt for videre skolegang

  • Oslo Arbeiderparti har mål om at andelen elever som ikke har grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter på 2. trinn, ut ifra et nasjonalt minstenivå, skal være halvert i 2021 sammenliknet med i dag.
  • Oslo Arbeiderparti vil innføre en nasjonal innsatsgaranti i skolen, som innebærer at elever som ikke er på et tilfredsstillende nivå i løpet av 2. trinn får individuell oppfølging av lærere etter kartlegging innen fire uker, f.eks. gjennom intensivopplæring. Elevene skal ikke miste tilknytningen til klassefellesskapet. Innsatsgarantien skal gjennomføres som et nasjonalt program.
  • Oslo Arbeiderparti vil ansette mer spesialisert kompetanse på skolene og bruke mer kompetanse fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) ute på skolene. Mer spesialisert kompetanse på skolene skal redusere behovet for spesialundervisning, sikre tettere og tidligere oppfølging og gjøre at lærevansker ikke får utvikle seg.
  • Oslo Arbeiderparti vil styrke plikten til tidlig innsats og oppfølging, og samtidig avgrense retten til spesialundervisning til elever med stort behov for tilpasninger over tid, f.eks. elever med dysleksi, utviklingshemminger og nedsatt funksjonsevne. Dette skal sikre bedre oppfølging av barn og unge med store behov, og redusere behovet for unødvendige utredninger og byråkrati for elever som ikke trenger spesialundervisning over tid.  

Fra skolefritidsordning til en nasjonal aktivitetsskole – fra oppbevaring til aktivitet

  • Oslo Arbeiderparti vil erstatte skolefritidsordningen (SFO) med en nasjonal aktivitetsskole (AKS). Den nye aktivitetsskolen skal inneholde fysisk aktivitet, lek, varierte fritidstilbud, språktrening og leksehjelp. Det skal være en sammenheng mellom det elevene lærer på skolen og aktivitetene i aktivitetsskolen, og det skal legges til rette for at idrett, frivillige og aktører i lokalsamfunnet skal kunne gi tilbud i aktivitetsskolen. Det skal stilles krav til pedagogisk kompetanse til ledere i aktivitetsskolen.
  • Oslo Arbeiderparti vil innføre makspris og utvikle ordninger som sikrer bred deltakelse i Aktivitetsskolen.

Ny start for elever som står i fare for å falle fra

Oslo Arbeiderparti mener en slik reform for tidligere innsats skal være Arbeiderpartiets hovedsvar for å øke gjennomføringen i skolen. Det er samtidig viktig at de som står i fare for å ikke fullføre ungdomsskole og videregående opplæring får særskilt oppfølging. Oslo Arbeiderparti foreslår at det prøves ut en «Ny start»-ordning, som innebærer at elever som står i fare for å falle fra får dedikerte ressurser. Ny start skal bestå av tiltak fra ulike sektorer, f.eks. intensivopplæring med spesielt kvalifiserte lærere, arbeidspraksis i kombinasjon med skolegang og sosiale tjenester knyttet til bolig, rus og psykisk helse. Et viktig grep for å sikre tilstedeværelse i skolen, er et nasjonalt fraværsreglement. Fraværsreglementet må imidlertid ikke hindre elevers mulighet til å gjennomføre videregående opplæring. Oslo Arbeiderparti er derfor imot den gjeldende fraværsgrensen i videregående opplæring og ønsker å erstatte denne med et fraværsreglement som ivaretar elever med psykososiale utfordringer og som tar hensyn til fag med lavt timetall, uten å virke byråkratiserende og som ikke undergraver rektorenes skoleledelse.