En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.

Kjære velger,

Etter to tiår med borgerlig styre har det rødgrønne byrådet tatt Oslo i en ny retning. Kollektivtilbudet er styrket kraftig, flere eldre har fått bedre hjelp hjemme. Vi  bygger i snitt en ny barnehage hver måned, ansetter flere lærere og gir flere skolebarn tilbud om gratis Aktivitetsskole. Vi er stolte av det vi har fått til.Oslo Ap gikk til valg med et offensivt program. På disse sidene kan du lese vårt program og plattformen som vi styrer byen på. Vi håper du vil være med oss i arbeidet for en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle.

Oslo

Oslo

På vei mot en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. 

Det skjer noe i Oslo. På tre år har det rødgrønne byrådet tatt Oslo i en ny retning. Valgløfter blir virkelighet. Stadig flere resultater blir synlige. Her er en oversikt over de mest konkrete resultatene av byrådets prioriteringer per oktober 2018 for Oslos innbyggere. MERK: Ikke en uttømmende liste.

En grønnere by:

To syklister sykler gjennom en allé i regnet. Foto: Øivind Haug

Vi er stolt over at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad. Vi jobber for at du skal få renere luft, bedre kollektivtransport, bilfritt byliv i sentrum, flere grøntområder, sykkelveier og bedre klima.

 • Oslo har vunnet EM for grønne byer og er kåret til Europas miljøhovedstad 2019 av EU. Det er en fantastisk anerkjennelse av arbeidet med folkets grønne skifte i Oslo.  
 • Vi har sørget for 4000 flere ukentlige avganger med t-bane, buss og trikk. Det gir bedre kollektivtransport og gjør hverdagen til Oslofolk enklere.
 • Vi har fått Fornebubanen på skinner med planlagt byggestart i 2019. Vi har satt i gang en historisk oppgradering av trikkenettet og kjøper inn 87 nye trikker. Vi er i gang med å planlegge bygging av ny t-banetunnel og tverrforbindelse i Groruddalen.
 • Vi har sørget for at Oslos 6 første el-busser er i trafikk. I 2019 får Oslo 70 flere el-busser. Innen 2020 vil kollektivtrafikken være fossilfri fordi det ble bedre luft, mindre støy, samtidig som vi kutter klimautslipp.
 • Vi har innført beboerparkering, for å gjøre det enklere å parkere for de som bor i området. Beboerparkering er innført i bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka (innenfor Ring 2) og Sagene. I tillegg er ordningen innført på enkelte gatestrekninger i bydelene Ullern, Nordre Aker, Alna og Stovner.
 • Vi har åpnet nye ladegarasjer for elbil på Vulkan og under Festningen. Vi har også innført en støtteordning til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag som hittil har muliggjort nesten 14 000 nye ladeplasser for el-biler, for å gjøre det enklere å velge el-bil. Prognoser for ordningen er totalt 20 000 nye ladeplasser i 2018. El-bilandelen fortsetter å øke. Nå er 6 av 10 nye biler kjøpt i Oslo elektrisk eller ladbar hybrid.
 • For første gang på mange år går biltrafikken i Oslo ned. Nå er det 14 000 færre passeringer i bomringen hver dag, sammenliknet med 2015. Det betyr 5 millioner færre passeringer i året. Dette gjør at køene blir mindre og luften renere. I fjor var Oslo for første gang på mange år i nærheten av å oppfylle de lovpålagte grenseverdiene for NO2.
 • Vi har gjort det lettere for flere å bytte den gamle oljefyren hjemme. Det gir bedre luft og bedre klima
 • Vi har åpnet Lambertseter flerbrukshall som var første fossilfrie byggeplass, og har 24 andre fossilfrie byggeplasser i gang. Det gir bedre luft, klima og nye grønne jobber.
 • Vi har bygget totalt 34 km med ny sykkelvei innen utgangen av 2018. Til sammenlikning ble det de ti siste årene bygget i snitt 1,5 km sykkelvei i året.
 • Vi har åpnet en ny innendørs sykkelparkering på Oslo S. På nyåret i 2019 åpner vi også sykkelhotell på Grorud og Ryen, fordi vi vil gjøre det enklere og tryggere å parkere sykler. Vi har også begynt å brøyte sykkelveiene, for å gjøre det enklere å sykle hele året.
 • Det har aldri før vært brøytet og strødd mer i Oslo enn denne vinteren.
 • Oslo har begynt å brøyte sykkelveiene, for å gjøre det enklere å sykle hele året.
 • Vi har sørget for økt støtte til kommunens klima- og energifond som siden 2015 har støttet 95 solcelleanlegg på bygg i Oslo. Bislett stadion har fått støtte til 1100 m2 solcellepanel på tribunetakene, og produksjonen av strøm til eget forbruk er i gang.
 • Vi har sørget for at klimagassutslippene i Oslo er på vei ned, og klimapolitikken vår vekker stor oppmerksomhet internasjonalt. I 2016 gikk utslippene ned med 8 prosent, mens de totalt i Norge gikk ned med kun 1 prosent.
 • Vi har innført støtteordning for el-sykler, og gjort det lettere for flere å bytte den gamle oljefyren hjemme. Det gir bedre luft og bedre klima.
 • Vi åpnet den første fossilfrie byggeplassen (Lambertseter flerbrukshall), og har innført dette som nytt standardkrav på byggeplassene til våre kommunale foretak. Nå forventes alle byggeplassene til for eksempel Kultur- og idrettsbygg og Omsorgsbygg å være fossilfrie i løpet av 2018. Det gir renere luft, bedre klima og nye grønne jobber.
 • Vi har lagt bedre til rette for at alle Osloskoler har mulighet til å starte skolehage ved å ta i bruk skolehage i sitt eget nærmiljø, på Geitmyra kommunale skolehage og Geitmyra gård. Vi har også opprette Bykuben, et senter for byøkologisk innovasjon og støttet urbane landbruksprosjekter som har ført til rundt 2500 nye dyrkekasser. Det er også nyetablert og restaurert til sammen 18 blomsterenger siden 2015.
 • Vi har lagt bedre til rette for at flere kan bruke Osloøyene. I 2018 åpnet vi nye toaletter på populære steder som Hvervenbukta, Sognsvann og Hovedøya. Vi satt også opp permanente fellesgriller, i Hvervenbukta, ved Liastua og i Trolldalen, fordi flere skal få glede av friluftsliv i storbyen vår.

En varmere by:

eldre

Vi jobber for at Oslo skal være en trygg by å bo i for alle. Barn og familier som trenger støtte skal få det så tidlig som mulig. Opplevelse av ensomhet skal bli mindre og vi utjevner levekårsforskjeller. Eldre skal oppleve at det er trygt å bo hjemme så lenge de ønsker.

 • Vi har så langt finansiert 425 flere stillinger i hjemmetjenesten, slik at flere kan bo trygt hjemme lenger. I budsjett for 2019 sørger vi for finansiering slik at vi kommer i mål med løftet om 500 flere stillinger i de hjemmebaserte tjenestene for eldre.
 • Vi tilbyr nå aktivitetstid til eldre brukere av hjemmetjenesten i alle bydeler, som får en time hver uke som de disponerer fritt sammen med en ansatt i hjemmetjenesten, fordi eldre i Oslo skal være sjef i eget liv.
 • Vi har åpnet 112 Omsorg + leiligheter på Tåsen og Bøler. I desember i år utvider vi med ytterligere 171 nye Omsorg + leiligheter, i bydelene Grorud og Bjerke, sånn at eldre kan få en tryggere og mer aktiv hverdag.
 • Vi har åpnet moderne sykehjem med 453 plasser på Ellingsrud, Hovseter og Ullern, fordi alle skal være sikre på å få sykehjemsplass når de trenger det.
 • Vi har utvidet hjemmebesøksprogrammet Nye Familier til alle førstegangsforeldre og alle som får barn for første gang i Norge, til totalt elleve bydeler. Familiene får tilbud om hjemmebesøk fra Helsestasjonen, fra svangerskapet og inntil barnet er to år. Førstegangsforeldre i de siste fire bydelene får dette tilbudet neste år, fordi Oslos aller yngste og deres foreldre skal få en trygg start på livet.
 • Vi har åpnet 94 boliger for vanskeligstilte, herunder 35 boliger for personer med rus og psykiske lidelser, fordi de trenger trygge rammer og muligheten til å mestre egne liv. Og vi har sørget for at rusinstitusjonene i Oslo kan servere bedre mat til sine beboere, gjennom å styrke matbudsjettene deres, fordi det er mye helse i riktig og god mat.
 • Vi gir alle tredjeklassinger på Oslos videregående skoler tilbud om gratis hjernehinnebetennelsesvaksine, og vi gir helsepersonell i Oslo tilbud om gratis influensavaksine, for deres egen og pasientenes trygghet.
 • Over 1200 flere unge i Oslo fikk i fjor sommerjobb som følge av vår satsing, fordi tidlig arbeidserfaring er viktig og fordi sommerferien er en periode da mange unge hverken har skole eller ferieplaner.
 • Vi har sørget for at den kommunale tannhelsetjenesten i høst tar imot 3000 flere barn til undersøkelse hos tannlegen.
 • Vi har etablert dør-til dør transporttilbudet «Rosa busser» for eldre i Nordre Aker. Vi utvider denne tjenesten til Sagene 1. november og Vestre Aker 1. januar, fordi eldre skal ha gode og tilpassede transporttilbud som gjør dem til sjef i eget liv.  
 • Vi har åpnet for at studenter kan bo i Pastor Fangens vei (Nordre Aker) med nesten halvert husleie, i bytte mot at de tilbringer 30 timer i måneden sammen med sine eldre naboer, fordi vi tror på gode generasjonsmøter.
 • Vi har ansatt frivillighetskoordinator, fordi frivillig innsats er viktig. Vi har også ansatt mobbeombud for barn og unge, og underskrevet Partnerskap mot mobbing som inkluderer frivilligheten og barnehagene, for å skape trygge skolemiljøer for alle barn og unge.
 • Vi har allerede ansatt 43 helsesøsterårsverk i skolehelsetjenesten, og oppfyller nå Oslos bemanningsnorm på videregående skole og på ungdomstrinnet på bynivå. I år kommer det på plass 33 nye, og vi er på vei til å nå målet om at alle barn og unge skal ha tilgang på skolehelsetjeneste når de trenger det.
 • Vi har i år sørget for 8 nye jordmødre på helsestasjonene i Oslo. Neste år kommer det 10 jordmødre til. I løpet av perioden har vi mer enn doblet antallet jordmødre i Oslo, fordi alle kvinner skal ha en trygg svangerskaps- og barselomsorg.
 • Vi har innført tillitsmodellen i hjemmetjenesten. Fire bydeler har vært med i utviklingsfasen. Medarbeiderne går fra stoppeklokkeregimet til å få bruke sitt faglige skjønn for å gi brukerne en bedre og mer forutsigbar hverdag med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg?». Mottakere av hjemmetjenesten møter faste medarbeidere de kjenner og de ansatte får fagligheten og fleksibiliteten tilbake.

En mer skapende by:

En lærerinne forklarer og hjelper elevene sine. Foto: Øivind Haug

Vi bygger kunnskapsbyen hvor ettåringene får tilbud om barnehageplass, og barn og unge får en utdannelse som gjør dem i stand til å lykkes. Vi har et nært samarbeid med byens næringsliv og universiteter for å skape nye næringer og nye arbeidsplasser.

 • Vi har bygget 1920 flere barnehageplasser i Oslo, og åpner i snitt en ny barnehage i måneden, fordi alle barn over ett år skal ha mulighet til å leke trygt og lære norsk. Vi har også utvidet barnehageopptaket slik at vi nå har to barnehageopptak i året. Det første barnehageopptaket er 1. mars, mens det nye opptaket er 15. august, slik at småbarnsfamilier får mer frihet og fleksibilitet.
 • Vi har innført språkkrav for ansatte i barnehagene, på skolene og i AKS for å sikre at de kan godt nok norsk, og satt i gang språkopplæring for de som ikke møter kravene. Fordi vi mener norsk skal være fellesspråket i byens barnehager og skolegårder.
 • Vi har styrket Osloskolen med 200 flere lærerstillinger på 1.-4. trinn, fordi vi topper laget rundt de yngste elevene. Vi har også styrket skolebudsjettene ved at elevtallskompensasjonen er økt fra 80 til 100 prosent, fordi Oslo kommune skal betale for det en elev faktisk koster.
 • Vi har innført gratis aktivitetsskole for 9 500 barn i 11 bydeler i Oslo, fordi alle barn skal ha like muligheter. Neste år blir det gratis AKS for alle førsteklassinger over hele byen.
 • Vi har gitt Osloskolene nye digitale læremidler. Mer enn 6000 fjerdeklassinger har fått opplæring i programmering gjennom Aktivitetsskolen, fordi barn i Osloskolen ikke skal være passive forbrukere, men selv få lære å skape teknologi.
 • Vi har sørget for læreplassgaranti i bygg og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel og bilfaget, og opprettet en egen utstyrspott for skoler med yrkesfag. Vi har også gjort det mulig for elever på studieforberedende å bytte til yrkesfag uten å tape tid, fordi Oslo trenger mange flere fagarbeidere i årene fremover
 • Vi har tatt spadetaket på det første byggeprosjektet med Oslo-modellens krav for anstendig arbeidsliv. Nå stiller vi krav overfor våre leverandører om tariffestet minstelønn, lønn mellom oppdrag, krav om å bruke lærlinger og fagarbeidere, og at norsk skal være språk hos nøkkelpersonell på arbeidsplassen.
 • Vi har styrket gründermiljøene med støtte til etableringen av Tøyen Startup Village, helseinkubatoren Aleap, og inngått samarbeidsavtale med toppindustrisenteret Digital Norway for mer innovasjon som skaper framtidens arbeidsplasser.  
 • Vi har gjennomført Hafslund-transaksjonen, som er Norgeshistoriens største krafttransaksjon. Avtalen gir fellesskapet kontroll og eierskap over strømnettet og kraftproduksjonen, som sikrer selve arvesølvet med stabile inntekter til fellesskapet.  
 • Vi har sagt nei til endringene i Arbeidsmiljøloven, som kunne ført til økt bruk av midlertidige stillinger. Vi har også sørget for flere hele stillinger som reduserer andelen som jobber ufrivillig deltid, fordi våre ansatte skal ha forutsigbare og trygge arbeidsbetingelser.
 • Vi har sagt nei til Offentlig-privat samarbeid (OPS) i rehabilitering eller bygging av kommunale bygg, fordi OPS er dyrere og betyr at vi gir fra oss styring og kontroll.
 • Vi har innført krav til nye private barnehager om å følge tilsvarende bemanning og lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager, med samme voksentetthet per antall barn, fordi medarbeidere, foreldre og barn skal ha trygghet. Vi har også gått foran med skjerpet tilsyn og undersøkelse av private barnehagers økonomi, fordi offentlige midler og egenbetalingen fra foreldrene skal gå til barna.
 • Vi har sørget for at flere barn får gratis kjernetid i barnehagen ved å heve regjeringens inntektsgrense og utvide ordningen til også å gjelde 3-åringer i Groruddalen og Søndre Nordstrand, fordi barn skal ha mulighet til å leke og lære norsk i barnehagen.
 • Vi har økt kravet fra 30 til 60 studiepoeng i rådgivning eller karriereveiledning for nytilsatte rådgivere, og styrket tilbudet om videreutdanning til allerede tilsatte rådgivere, for å øke kompetansen i rådgivningstjenesten i Osloskolen, til det beste for barn og unge.
 • Vi har innført Oslomodellen som er gullstandarden for et ryddig arbeidsliv. Hittil har kommunen inngått kontrakter på 240 prosjekter med Oslomodellens krav til våre leverandører, om tarifflønn, lønn mellom oppdrag, strengere krav til bruk av lærlinger og fagarbeidere, og at norsk skal være språk hos nøkkelpersonell på arbeidsplassen.
 • Alle typer gatekjøkken i Oslo, uansett hvor de ligger, får nå holde åpent så lenge de vil. Vi har også innført den nye åpningstidsforskriften som betyr at flere utesteder får utvidet åpningstid og skjenketid. Alle områder definert som «indre sentrum» kan utvide åpningstiden på uteserveringen fra 24.00 til 03.30. Grensene for indre sentrum er utvidet til blant annet Youngstorget, Vippetangen, Jernbanetorget og Bjørvika. Flere områder som nå kan utvide åpningstid fra 01.00 til 03.30 er blant annet Kiellands plass, Bjørvika, Bogstadveien og Tøyen torg. (Siste servering er fremdeles 03.00 i Oslo).

En by med plass til alle

Arbeider

Vi legger til rette for at ulike mennesker skal få like muligheter til å leve gode liv i Oslo. Flere barn og unge får mulighet til å ta del i idrett, kultur og frivillighet. Flere og bedre boliger bygges, nye områder oppgraderes og et variert arbeidsmarked etableres.

 • Vi har styrket bydelsøkonomien med over 1,9 milliarder kroner slik at bydelene kan tilby innbyggerne bedre tjenester der de bor, som for eksempel flere barnehageplasser og flere ansatte som har bedre tid til omsorg og hjelp for eldre som trenger der.
 • Vi har rehabilitert og åpnet Romsås bad og Nordtvet bad, friidrettsanleggene på Stovner og Lambertseter. Vi har bygget ny landhockey- og kunstisbane på Voldsløkka, ny flerbrukshall med brytedel på Lambertseter, nytt skianlegg med kunstsnøanlegg og rulleskiløype i Lillomarka Arena og videreutviklet skianlegget på Skullerud med kunstsnøanlegg også her. Vi har etablert flere klatrevegger, streetbasketanlegg, treningsapparater og skateanlegg på Nordstrand og Colosseum Torg, fordi vi gjør det enklere å drive med idrett der folk bor.
 • Vi har hittil rustet opp 25 kunstgressbaner og bygget 10 nye. Abildsø kunstgressbane som er nummer 26 åpner før jul.  Vi har også åpnet flerbrukshallene i Vahls gate, Brynseng skole, Valle videregående skole og Lambertseter, fordi vi vil gjøre det enklere for flere å drive med idrett der folk bor.
 • Vi har oppgraderte bibliotekene på Furuset, Tøyen, Bjerke, Røa og Stovner, og innført meråpningstid på åtte bibliotek i Oslo, fordi bibliotekene er en viktig gratis møteplass og kilde til kunnskap, kultur og litteratur for alle. Vårt byråd har sørget for åtte meråpne bibliotek på Bøler (2016), Tøyen (2017), Bjerke(2017), Røa (2017), Furuset (2017), Stovner (2018), Oppsal (2018) og Nordtvedt (2018).
 • Vi har sørget for gratis inngang til skoleelever og barnehagebarn som besøker kommunens tre museer Popsenteret, Vigelandsmuseet og Munchmuseet i skoletiden.
 • Vi har økt potten til strategiske tomtekjøp for å sikre vi har de tomtene vi trenger til barnehager, skoler, sykehjem, parker og god byutvikling.
 • Vi har sørget for et taktskifte i boligbyggingen i Oslo. I 2017 ble det gitt igangsettingstillatelser til 6493 nye boliger i Oslo, det høyeste tallet på ti år, fordi vi vil ha en by med plass til alle, ikke bare de med størst lommebok.
 • Vi har forsterket områdesatsing i Groruddalen og Oslo sør, og utvidet satsingen i Oslo indre øst til både å gjelde Tøyen og Grønland. Områdesatsing gir bedre bomiljø i utsatte områder og er viktig for å lykkes med god inkludering.
 • Vi har rustet opp kommunale boliger i seks bydeler for å gi barn og unge et tryggere oppvekstmiljø.
 • Vi har opprettet Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold, for å sikre inkludering av seksuelle minoriteter og økt tilskuddet til frivillige organisasjoner som jobber for bedre inkludering.
 • Vi har økt tilskuddet til frivillige organisasjoner som jobber for bedre inkludering.
 • Vi har allerede doblet antall obligatoriske svømmetimer fra 10 til 20 timer i Osloskolen. Vi har utvidet åpningstiden i Vestkantbadet, Furuset bad, Holmlia bad og Frognerbadet i helgene. Vi har også satt i gang arbeidet med ny vannsklie på Frognerbadet. I sommer satt vi halv pris på alle våre bad for barn og unge. I 2019 innfører vi denne prisen fast, fordi flest mulig må få lære å svømme og bli trygge i vannet.
 • Vi har kjøpt Myntgata 2 som nå er åpnet for publikum som har fått en ny park i sentrum. Vi har også etablert et nytt torg i sentrum ved å åpne Fridtjof Nansens plass for folk, og fjernet privatbilene fra plassen.
 • Vi har så langt erstattet halvparten av gateparkeringsplassene i sentrum, med flere HC-parkeringsplasser, næringsparkeringsplasser, benker og sykkelveier.
 • Vi har bedret bomiljøet i kommunale gårder i syv bydeler. Det betyr at uteområdene er rustet opp med lekeapparater, belysning, plantekasser og utemøbler, og det foregår nå aktiviteter som leksehjelp, ferieturer og nabolagsfester, for at barn og unge skal få et bedre og tryggere oppvekstmiljø.