En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.

Kjære velger,

Etter to tiår med borgerlig styre har det rødgrønne byrådet tatt Oslo i en ny retning. Kollektivtilbudet er styrket kraftig, flere eldre har fått bedre hjelp hjemme. Vi  bygger i snitt en ny barnehage hver måned, ansetter flere lærere og gir flere skolebarn tilbud om gratis Aktivitetsskole. Vi er stolte av det vi har fått til.Oslo Ap gikk til valg med et offensivt program. På disse sidene kan du lese vårt program og plattformen som vi styrer byen på. Vi håper du vil være med oss i arbeidet for en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle.

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen

Frode Jacobsen, leder Oslo Ap

På vei til en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle

Det skjer noe i Oslo. Etter to år i byråd blir våre valgløfter virkelighet. Her er en oversikt de viktigste, tydeligste og mest konkrete resultatene av byrådets prioriteringer per. 1. februar 2018 som nå er synlig i Oslo og for Oslos innbyggere. Merk: Ikke en uttømmende liste.

En grønnere by:

Vi er stolte over at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad 2019. Vi jobber for at du skal få renere luft, bedre kollektivtransport, et bilfritt byliv i sentrum, flere grøntområder, flere sykkelveier og bedre klima.

 • Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad 2019 av EU. Det er en fantastisk anerkjennelse for arbeidet med folkets grønne skifte i Oslo.
 • Vi har sørget for mer enn 1100 nye avganger med t-bane, buss og trikk. Det gir Oslofolk bedre kollektivtransport og gjør hverdagen enklere.
 • Vi har fått Fornebubanen på skinner med planlagt byggestart i 2019. Vi har satt i gang en historisk oppgradering av trikkenettet og kjøper inn 87 nye trikker. Vi har sikret finansiering av ny t-banetunnel med holdeplass på Bislett og Grünerløkka og tverrforbindelse i Groruddalen.
 • I 2017 fikk Oslo de første el-bussene ut i trafikken. Innen 2020 vil kollektivtrafikken være fossilfri. Det gir bedre luft samtidig som vi kutter klimautslipp.
 • Vi har innført beboerparkering på Frogner, St. Hanshaugen og i Gamle Oslo, for å gjøre det enklere for de som bor i området å parkere.
 • Vi har åpnet nye ladegarasjer for elbil på Vulkan og under Festningen. Slik gjør vi det enklere å velge el-bil i Oslo.
 • Med mer enn 500.000 færre bilpasseringer gjennom bomringen i januar 2018 sammenliknet med januar 2017 er det mindre kø og bedre luftkvalitet. (5,8 % nedgang)
 • Vi har gjort det lettere for flere å bytte den gamle oljefyren hjemme. Det gir bedre luft og bedre klima
 • Vi har åpnet Lambertseter flerbrukshall som var første fossilfrie byggeplass, og har 24 andre fossilfrie byggeplasser i gang. Det gir bedre luft, klima og nye grønne jobber.
 • Vi har bygget over 19 km med sykkelvei de to siste årene. Det er nesten fire ganger så mange km som det borgerlige byrådet klarte på sine to siste år.
 • Vi har åpnet en ny innendørs sykkelparkering på Oslo S, for å gjøre det enklere og tryggere å parkere sykler i sentrum.
 • Det har aldri før vært brøytet og strødd mer i Oslo enn denne vinteren.
 • Oslo har begynt å brøyte sykkelveiene, for å gjøre det enklere å sykle hele året.

En varmere by:

Vi jobber for at Oslo skal være en trygg by å bo i for alle. Barn og familier som trenger støtte skal få det så tidlig som mulig. Opplevelse av ensomhet skal bli mindre og vi utjevner levekårsforskjeller. Eldre skal oppleve at det er trygt å bo hjemme så lenge de ønsker.

 • Vi har sørget for 300 flere stillinger i hjemmetjenesten, slik at flere kan bo trygt hjemme lenger.
 • Vi gjør det tryggere for folk med demens gjennom å tilby faste medarbeidere i hjemmetjenesten. Slik får de som lever med sykdommen og deres pårørende en tryggere og mer forutsigbar hverdag.
 • Vi har åpnet 112 nye omsorgsleiligheter (Omsorg+) på Tåsen og Bøler, fordi flere eldre ønsker mer aktivitet og et trygt sted å bo.
 • Vi har åpnet moderne sykehjem med 453 plasser på Ellingsrud, Hovseter og Ullern, fordi alle skal være sikre på å få sykehjemsplass når de trenger det.
 • Vi har utvidet ordningen med hjemmebesøk fra helsestasjonen til alle førstegangsforeldre i sju bydeler, for å gi Oslos aller yngste og deres foreldre en trygg start.

En mer skapende by:

Vi bygger kunnskapsbyen hvor barn over ett år får tilbud om barnehageplass, og barn og unge får en utdannelse som gjør dem i stand til å lykkes. Vi har et nært samarbeid med byens næringsliv og universiteter for å skape nye næringer og nye arbeidsplasser.

 • Vi har bygget 1748 flere barnehageplasser i Oslo og åpner nå i snitt en ny barnehage hver måned, fordi alle barn over ett år skal ha mulighet til å leke med andre unger og lære godt norsk i trygge omgivelser.
 • Vi har innført språkkrav for ansatte i barnehagene, på skolene og i AKS for å sikre at de kan godt nok norsk, og satt i gang språkopplæring for de som ikke møter kravene. Vi mener det er viktig at norsk er fellesspråk i byens barnehager og skolegårder.
 • Vi har styrket Osloskolen med 190 flere lærerstillinger på 1.-4. trinn, fordi vi topper laget rundt de yngste elevene.
 • Vi har innført gratis aktivitetsskole for 5 500 barn i 8 bydeler i Oslo, fordi alle barn skal ha like muligheter.
 • Vi har gitt Osloskolene nye digitale læremidler. Mer enn 3000 fjerdeklassinger har fått opplæring i programmering gjennom Aktivitetsskolen, fordi barn i Osloskolen skal få lære å skape teknologi.
 • Vi har sørget for læreplassgaranti i viktige fag som bygg og anlegg og helse- og oppvekst, og opprettet en egen utstyrspott for yrkesfagelever. Vi har også gjort det mulig for elever på studieforberedende å bytte til yrkesfag uten å tape tid, fordi Oslo trenger mange flere fagarbeidere i årene fremover.
 • Vi har tatt spadetaket på det første byggeprosjektet med Oslo-modellens krav for anstendig arbeidsliv. Nå stiller vi krav overfor våre leverandører om tariffestet minstelønn, lønn mellom oppdrag, krav om å bruke lærlinger og fagarbeidere, og at norsk skal være språk hos nøkkelpersonell på arbeidsplassen.
 • Vi har styrket gründermiljøene med støtte til etableringen av Tøyen Startup Village, helseinkubatoren Aleap, og inngått samarbeidsavtale med toppindustrisenteret Digital Norway for mer innovasjon som skaper framtidens arbeidsplasser.
 • Vi har gjennomført Hafslund-transaksjonen, Norgeshistoriens største krafttransaksjon, som gir Oslos innbyggere kontroll og eierskap av strømnettet og kraftproduksjonen. Det sikrer selve arvesølvet med stabile inntekter til fellesskapet.
 • Vi har sagt nei til endringene i Arbeidsmiljøloven, som kunne ført til økt bruk av midlertidige stillinger, og redusert andelen som jobber ufrivillig deltid gjennom økte stillingsbrøker og flere hele stillinger
 • Vi har sagt nei til Offentlig-privat samarbeid OPS i rehabilitering eller bygging av kommunale bygg, fordi OPS er dyrere og betyr at vi gir fra oss styring og kontroll.

En by med plass til alle

Vi legger til rette for at ulike mennesker skal få like muligheter til å leve gode liv i Oslo. Flere barn og unge får mulighet til å ta del i idrett, kultur og frivillighet. Flere og bedre boliger bygges, nye områder oppgraderes og et variert arbeidsmarked etableres.

 • Vi har styrket bydelsøkonomien med over 1,2 milliarder kroner slik at bydelene kan tilby innbyggerne bedre tjenester der de bor.
 • Vi har rehabilitert og åpnet Romsås bad og Nordtvet bad, friidrettsanleggene på Stovner og Lambertseter, og bygget ny landhockey- og kunstisbane på Voldsløkka, fordi vi må lære flere barn å svømme, og gjøre det enklere å drive med idrett der folk bor.
 • Vi har rustet opp 18 kunstgressbaner og bygget 5 nye i Oslo. Åpnet flerbrukshallene i Vahls gate, Brynseng skole, Valle videregående skole og Lambertseter, fordi vi vil gjøre det enklere for flere å drive med idrett der folk bor.
 • Vi har oppgraderte bibliotekene på Furuset, Tøyen, Bjerke, Røa og Stovner, og innført meråpningstid på sju bibliotek i Oslo, fordi bibliotekene er en viktig gratis møteplass og kilde til kunnskap, kultur og litteratur for alle.
 • Gjort det gratis for skoleelever å besøke kommunens museer i skoletiden
 • Vi har økt potten til strategiske tomtekjøp for å sikre vi har de tomtene vi trenger til barnehager, skoler, sykehjem, parker og god byutvikling.
 • Mangel på boligtomter presser opp boligprisene. Derfor har vi lagt frem regulering for over 18 000 nye boliger i Oslo, fordi at vi vil ha en by med plass til alle, ikke bare de med størst lommebok.
 • Vi har forsterket områdesatsing i Groruddalen og Oslo sør, og utvidet satsingen til å gjelde Tøyen og Grønland i indre by. Områdesatsing gir bedre bomiljø i utsatte områder og er viktig for å lykkes med god inkludering.
 • Vi har rustet opp kommunale boliger i seks bydeler for å gi barn og unge et tryggere oppvekstmiljø.
 • Vi har opprettet Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold, for å sikre inkludering av seksuelle minoriteter.
 • Vi har økt tilskuddet til frivillige organisasjoner som jobber for bedre inkludering.